การพัฒนาความสามารถในการสำรวจปัญหาและการวางแผนในการทำโครงงานด้วยการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานร่วมกับชุดคำถามตามเทคนิคหมวก 6 ใบ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนแสงทองวิทยา อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

ริณญดา คงเอียง, เฉลิมชัย มนูเสวต

Abstract


งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการสำรวจปัญหาและวางแผนในการทำโครงงานของนักเรียนระหว่างด้วยการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานร่วมกับชุดคำถามตามเทคนิคหมวก 6 ใบและการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนแสงทองวิทยาจำนวน 2 ห้อง มีนักเรียน 98 คน ซึ่งได้มาจากการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แผนการจัดการเรียนรู้ ชุดคำถามตามเทคนิคหมวก 6 ใบ แบบประเมินความสามารถในการทำโครงงาน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ คือ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบทีแบบอิสระต่อกัน (t – test Independent) ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่เรียนด้วยการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานร่วมกับชุดคำถามตามเทคนิคหมวก 6 ใบ มีความสามารถในการสำรวจปัญหาและวางแผนในการทำโครงงานสูงกว่านักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่เรียนด้วยการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


**ไม่สามารถแก้ไขบทความ Proceeding online ทุกกรณี**