การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพของการฉีดสเตียรอยด์ร่วมกับการใช้คลื่นวิทยุความถี่สูงแบบแบ่งส่วนชนิดมีเข็มขนาดไมโครเทียบกับการฉีดสเตียรอยด์ในการรักษาแผลเป็นนูนและคีลอยด์

ศศิประภา พิสิฐตระกูลพร, เทพ เฉลิมชัย

Abstract


แผลเป็นนูนและคีลอยด์ เกิดจากการตอบสนองที่มากเกินปกติในกระบวนการซ่อมแซมบาดแผล ทำให้เกิดการสร้างและสะสมของเนื้อเยื่อและคอลลาเจนที่มากเกินไป การรักษาแผลเป็นนูนและคีลอยด์ในปัจจุบันมีหลายวิธี การใช้คลื่นวิทยุเป็นอีกหนึ่งวิธีที่มีความนิยมในปัจจุบัน โดยใช้หลักการการรักษาในการกระตุ้นการสร้างคอลลาเจน และมีผลข้างเคียงน้อย วัตถุประสงค์ของงานวิจัยนี้เพื่อศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพระหว่างการฉีดสเตียรอยด์ร่วมกับการใช้คลื่นวิทยุความถี่สูงแบบแบ่งส่วนชนิดมีเข็มขนาดไมโครและการฉีดสเตียรอยด์อย่างเดียวในการรักษาแผลเป็นนูนและคีลอยด์ ทำการศึกษาในอาสาสมัครจำนวน 17 คน โดยแบ่งการรักษารอยโรคออกเป็นสองฝั่ง โดยฝั่งหนึ่งรักษาด้วยการฉีดสเตียรอยด์ร่วมกับคลื่นวิทยุความถี่สูงแบบแบ่งส่วนชนิดมีเข็มขนาดไมโคร อีกฝั่งรักษาด้วยการฉีดสเตียรอยด์อย่างเดียว ทำการรักษาจำนวน 3 ครั้งห่างกัน 4 สัปดาห์ ประเมินผลลัพธ์ของการรักษาด้วยคะแนนการประเมิน  scar assessment scale โดยแพทย์ วัดค่าความแดง ความเข้มเม็ดสี ความยืดหยุ่นและความหนาของแผล โดยประเมินผลทั้งหมด 4 ครั้ง คือ ก่อนการรักษา สัปดาห์ที่ 4 สัปดาห์ที่ 8 และสัปดาห์ที่ 12  ประเมินอาการข้างเคียงและ ความพึงพอใจหลังการรักษา จากผลการวิจัยพบว่า การรักษาทั้งสองวิธีให้ผลลัพธ์การรักษาที่ดีขึ้นเมื่อเทียบกับก่อนการรักษา โดยทั้งสองวิธีไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p>0.05) ซึ่งประเมินจากคะแนนการประเมิน scar assessment scale โดยแพทย์ ค่าความแดงและความเข้มเม็ดสีโดยเครื่องเม็กซามิเตอร์ ความยืดหยุ่นวัดด้วยเครื่อง Cutometer® ค่าความหนาของแผลระหว่างทั้งสองกลุ่มไม่พบความแตกต่างกัน (p>0.05) พบอาการข้างเคียง คืออาการระคายเคือง อาการคัน อาการช้ำ ทั้งสองกลุ่ม และคะแนนความพึงพอใจหลังการรักษาไม่มีความแตกต่างกัน สรุปได้ว่า การรักษาแผลเป็นนูนและคีลอยด์ด้วยการฉีดสเตียรอยด์ร่วมกับการใช้คลื่นวิทยุความถี่สูงแบบแบ่งส่วนชนิดมีเข็มขนาดไมโคร ให้ผลการรักษาที่ไม่แตกต่างกันกับการรักษาด้วยการฉีดสเตียรอยด์ โดยทั้งสองวิธีให้ผลการรักษาที่ดีขึ้นเมื่อเทียบกับก่อนการรักษา

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


**ไม่สามารถแก้ไขบทความ Proceeding online ทุกกรณี**