ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ในสถานศึกษาสู่ความสำเร็จ

มาลัยพร ก้านอินทร์, นันทิยา น้อยจันทร์

Abstract


บทความวิชาการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในสถานศึกษา ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ คือเครื่องมือที่สำคัญที่จะช่วยขับเคลื่อนการเรียนรู้ของผู้เรียน เป็นการสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ของวิชาชีพครูที่ทำงานร่วมกัน มีการกำหนดเป้าหมายร่วมกัน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการ ความรู้ นวัตกรรม เทคนิคกระบวนการจัดการเรียนรู้ มีการแลกเปลี่ยนปัญหา และเรียนรู้ที่จะมองเห็นการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง พัฒนาการจัดการ ร่วมกันแก้ไขปัญหาเพื่อนำมาพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นสำคัญและการทำงานร่วมกันของครู และยกระดับคุณภาพให้สูงขึ้น ด้วยเหตุผลดังกล่าวชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพจึงเป็นเครื่องมือให้ครูเป็นผู้ลงมือกระทำด้วยตนเอง เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงในการจัดการเรียนการสอน

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


**ไม่สามารถแก้ไขบทความ Proceeding online ทุกกรณี**