ผงสีย้อมผ้าจากอัญชัน กระเจี๊ยบแดง ดาวเรือง และใบเตยบนสารดูดซับ

ชนาภา สังข์สินชัย, โซไฮดา เหร็นเส็บ, ปัณณ์ ชามทอง, กีรติ กุลวานิชไชยนันท์, สิตานันท์ พุ่มแก้ว

Abstract


การศึกษาประสิทธิภาพผงสีย้อมผ้าจากอัญชัน กระเจี๊ยบแดง ดาวเรือง และใบเตย โดยใช้น้ำเป็น
ตัวทำละลาย โดยสารดูดซับ 3 ชนิด ได้แก่ ดินสอพอง ซิลิกาเจล และดินเบนทอไนต์ เพื่อช่วยในการเพิ่มประสิทธิภาพการติดสีบนใยผ้า เปรียบเทียบหาค่าความสามารถในการดูดกลืนแสง และค่าความสามารถในการ  ดูดซึมสีก่อนและหลังของผงสีย้อมผ้าจากอัญชัน กระเจี๊ยบแดง ดาวเรือง และใบเตย ตามลำดับ ผลการทดลองพบว่า ผงสีย้อมผ้าจากกระเจี๊ยบแดง ที่ใช้ดินสอพองและซิลิกาเจลเป็นสารดูดซับ โดยผลการวัดค่าการดูดกลืนแสงในช่วงความยาวคลื่น 400 - 700 นาโนเมตร มีค่าการดูดกลืนแสงสูงที่สุด เท่ากับ 1.514 และ 1.478 ตามลำดับ  เมื่อเทียบกับพืชชนิดอื่น ๆ การวัดค่าความสามารถในการดูดซึมสี (% exhaustion) พบว่า กระเจี๊ยบแดงที่ใช้ ดินสอพองและซิลิกาเจลเป็นสารดูดซับ มีค่าความสามารถในการดูดซึมสีสูงที่สุด เท่ากับ 98.61% และ 99.78% ตามลำดับ

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


**ไม่สามารถแก้ไขบทความ Proceeding online ทุกกรณี**