การบริหารงานบุคคลที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงานของครูในสถานศึกษา

สุพิชญา แสงแก้ว, นันทิยา น้อยจันทร์

Abstract


บทความนี้นำเสนอการบริหารงานบุคคลที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงานของครูในสถานศึกษาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคล ได้แก่ การแบ่งงาน อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ วินัย เอกภาพของการบังคับบัญชา ความเป็นเอกภาพของคำสั่ง ให้ผลประโยชน์ขององค์กรมีความสำคัญกว่าผลประโยชน์ของบุคคล ค่าตอบแทน การรวมอำนาจไว้ในส่วนกลาง หลักสกาลาร์ ลำดับ ความเที่ยงธรรม ความมั่นคงในงานของบุคลากร ความริเริ่ม ความสามัคคีในหมู่คณะ และประสิทธิภาพการทำงานของครู ได้แก่ กำหนดเป้าหมายให้ชัดเจน (Clearly defined ideals) ใช้หลักเหตุผลทั่วไปพิจารณาจากความน่าจะเป็นไปได้ของงาน (Common sense) ให้คำแนะนำที่ดีที่ถูกต้องสมบูรณ์ (Competent counsel) รักษาระเบียบวินัยในการทำงาน (Discipline) ปฏิบัติงานด้วยความยุติธรรม (Fair deal) มีข้อมูลพร้อมทำงานที่เชื่อถือได้ (Reliable information) มีการรายงานผลการดำเนินงานทุกระยะ (Dispatching) มีมาตรฐานงานเสร็จตามเวลา (Standard and Schedule) ผลงานได้มาตรฐาน (Standardized condition)ดำเนินงานถือเป็นมาตรฐานได้ (Standardized operation) มาตรฐานที่กำหนดสามารถปฏิบัติได้ (Standardized directing) ให้บำเหน็จรางวัลแก่ผู้ปฏิบัติงานดี (Efficiency reward ) เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานของครูในสถานศึกษา อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


**ไม่สามารถแก้ไขบทความ Proceeding online ทุกกรณี**