ภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารในการพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา

ศศิธร พิมพ์แก้ว, กัญญ์รัชการย์ เลิศอมรศักดิ์

Abstract


ผู้บริหารสถานศึกษาที่มีภาวะผู้นำ มีวิสัยทัศน์กว้างไกล คาดการณ์หรือมองภาพระยะยาวได้อย่างแม่นยำ มีความคิดเชิงบวก มีทัศนคติที่ดี รับฟังความคิดเห็นของผู้ใต้บังคับบัญชา มีการตั้งจุดประสงค์และจัดทำกรอบการพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาสอดคล้องแผนการพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ ให้ความสำคัญกับการสร้างระบบการศึกษาที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ เพื่อเป็นกลไกหลักของการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถของทุนมนุษย์ และรองรับการศึกษาการเรียนรู้และความท้าทายที่เป็นพลวัตรของโลกศตวรรษที่ 21 ใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมภายในองค์กร มีการบูรณาการการศึกษาร่วมกับหน่วยงานอื่นที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนแสดงความสามารถ การผลักดันและพัฒนาหลักสูตรของโรงเรียนให้สอดคล้องกับตลาดแรงงาน การบูรณาการจัดการเรียนการสอนร่วมกับแหล่งเรียนรู้ของชุมชน การเพิ่มพูนทักษะเหล่านี้ถือเป็นสิ่งสำคัญในการเตรียมพร้อมในการสร้างผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพและรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของโลก ทั้งนี้จึงกล่าวได้ว่าผู้บริหารสถานศึกษาที่มีภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์ที่ดี สามารถพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นรูปธรรมสูงสุด ในการทำงานที่มีการกำหนดกรอบ แนวทางการดำเนินงาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ทางการศึกษาอย่างชัดเจน จะส่งผลให้การพัฒนาสถานศึกษาเป็นไปอย่างเป็นระบบ และมีความสามารถในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้เป็นอย่างดี

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


**ไม่สามารถแก้ไขบทความ Proceeding online ทุกกรณี**