การพัฒนาผลการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษ โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ แบบโครงงาน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

พัชรินทร์ บุญเขื่อง, คงศักดิ์ สังฆมานนท์

Abstract


การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อเปรียบเทียบผลการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ระหว่างก่อนเรียนกับหลังเรียนโดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน 2) เพื่อเปรียบเทียบผลการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ระหว่างหลังเรียนกับเกณฑ์เฉลี่ยร้อยละ 75 โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน 3) เพื่อเปรียบเทียบทักษะทางสังคมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ระหว่างก่อนเรียนกับหลังเรียนโดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน 4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่มีต่อการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน กลุ่มตัวอย่าง คือนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านลุงม่วง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 ปีการศึกษา 2563 จำนวน 24 คน โดยการสุ่มแบบกลุ่ม เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 1) แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน จำนวน 7 แผน 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จำนวน 30 ข้อ มีค่าความยาก (p) ตั้งแต่ 0.44 -0.62 ค่าอำนาจจำแนก (B) ตั้งแต่ 0.30-0.61 ค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ 0.89 3) แบบวัดทักษะทางสังคม จำนวน 15 ข้อ มีค่าอำนาจจำแนกตั้งแต่ 0.24-0.71 ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.92 4) แบบวัดความพึงพอใจ จำนวน 10 ข้อ มีค่าอำนาจจำแนกตั้งแต่ 0.25-0.66 ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.93 วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลี่ย () ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ร้อยละ (%) และทดสอบสอบสมมุติฐานด้วย t-test (Dependent Samples) และ t-test (One–Sample t- test)ผลการวิจัยพบว่า 1. ผลการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 หลังเรียนโดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 2. ผลการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 หลังเรียนโดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 75 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 3. ทักษะทางสังคมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 หลังเรียนโดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 4. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนวิชาภาษาอังกฤษโดยการจัดกิจกรรมการเรียนแบบโครงงานอยู่ในระดับมากที่สุด

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


**ไม่สามารถแก้ไขบทความ Proceeding online ทุกกรณี**