การมุ่งเน้นการตลาดที่ส่งผลต่อผลการดำเนินงานทางการตลาดของธุรกิจเทคโนโลยีทางการศึกษา

ฐิตารีย์ เจริญสิทธิศิริ, บรรดิษฐ พระประทานพร

Abstract


การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยการมุ่งเน้นการตลาดที่ประกอบด้วยการมุ่งเน้นด้านลูกค้า          การมุ่งเน้นด้านคู่แข่งขัน และการมุ่งเน้นประสานงานภายในองค์กรที่ส่งผลต่อผลการดำเนินงานธุรกิจเทคโนโลยีทางการศึกษา กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ อาจารย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จำนวน 310 คน โดยสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นภูมิ เครื่องมือในการวิจัยเป็นแบบสอบถามที่ผ่านการทดสอบความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์การวิจัยจากผู้ทรงคุณวุฒิและความเชื่อมั่นจากกลุ่มตัวอย่างที่มีลักษณะใกล้เคียง สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์สมการถดถอย ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยการมุ่งเน้นการตลาดทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการมุ่งเน้นด้านลูกค้าส่งผลต่อผลการดำเนินงานทางการตลาดของธุรกิจเทคโนโลยีทางมากที่สุด รองลงมาคือการมุ่งเน้นด้านคู่แข่งขันและการมุ่งเน้นประสานงานภายในองค์กร ตามลำดับ


Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


**ไม่สามารถแก้ไขบทความ Proceeding online ทุกกรณี**