การจัดการความรู้ในองค์การเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ กรณีศึกษา : บริษัท เวอร์ติคอล จำกัด

คริษฐา อ้อนกระโทก, ธีติมา ปิยะศิริศิลป์, ศรัณย์ วิทยากรบัณฑิต

Abstract


การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาการจัดการความรู้ภายในองค์กร ที่มีผลต่อพฤติกรรมการทำงานของพนักงาน 2) ตรวจสอบระดับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานในองค์กร รวมถึงความเข้าใจต่อการดำเนินงานของบุคลากรในองค์กร เพื่อนำไปปรับปรุงและพัฒนาการจัดการองค์ความรู้ขององค์กรต่อไป ซึ่งผู้วิจัยได้แบ่งคำถามการสัมภาษณ์เป็น 7 กลุ่มการเรียนรู้ ตามกระบวนการจัดการความรู้ การศึกษาครั้งนี้ดำเนินการโดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ เป็นกรณีศึกษาเดียว เพื่อค้นหาข้อมูลเชิงลึกขององค์กร ซึ่งจำเป็นที่จะต้องเข้าใจข้อบกพร่องในการจัดการความรู้ รวมไปถึงต้องเข้าใจเงื่อนไขของกระบวนการดำเนินงานการจัดการความรู้ภายในองค์กรอย่างถ่องแท้ เพื่อให้การจัดการความรู้ในองค์กรเกิดประสิทธิผลนำมาสังเคราะห์เป็นแผนนโยบายการบริหารทรัพยากรมนุษย์ภายในองค์กรต่อไป


Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


**ไม่สามารถแก้ไขบทความ Proceeding online ทุกกรณี**