ภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21

ณัฐนิช สุรสิงห์ไกรสร, กัญญ์รัชการย์ เลิศอมรศักดิ์

Abstract


บทความนี้ต้องการนำเสนอเกี่ยวกับภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 ด้วยวัตถุประสงค์เพื่อช่วยพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาให้มีคุณสมบัติของภาวะผู้นำทางวิชาการ เพื่อก้าวทันยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลง โดยหวังว่าผู้บริหารในศตวรรษที่ 21 จะเป็นผู้ที่มีความรอบรู้ มีวิสัยทัศน์ มีคุณธรรมจริยธรรม ก้าวทันเทคโนโลยี มีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะพัฒนาองค์กรและผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  โดยเนื้อหาและรายละเอียดของบทความจะกล่าวถึงภาวะผู้นำทางวิชาการ คือความสามารถของบุคคลในการนำพาผู้ติดตามหรือสมาชิกในองค์กร เพื่อให้ประสบความสําเร็จ ผู้นำที่ดีต้องมีความสามารถในการตัดสินใจที่ดี สามารถสร้างและสื่อสารวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนได้ และสามารถชักจูงผู้ติดตามไปสู่เป้าหมายร่วม ที่ผู้นำคนเดียวไม่สามารถทำได้ โดยบทความวิชาการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ภาวะผู้นำวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 โดยทำการรวบรวมข้อมูลจาก เอกสารทางวิชาการ หนังสือ และบทความวิชาการ ด้วยการสืบค้น พบว่า ผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารในศตวรรษที่ 21 ไว้ 3 ด้านใหญ่ๆ คือ 1) การกำหนดภารกิจของโรงเรียน 2) การจัดการด้านการเรียนการสอน และ 3) การส่งเสริมบรรยากาศทางวิชาการของโรงเรียน เพื่อเป็นฐานแนวคิดของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


**ไม่สามารถแก้ไขบทความ Proceeding online ทุกกรณี**