การบริหารวิชาการเพื่อการจัดการศึกษาด้านภาษาที่สามสู่ทักษะอาชีพที่เป็นเลิศ

ศิริวิมล กรวดนอก, สุทธิพงศ์ บุญผดุง

Abstract


การบริหารวิชาการด้านการจัดการศึกษานับว่ามีบทบาทสำคัญยิ่งต่อการพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ มีศักยภาพ และมีความสามารถในการปรับตัวเพื่อให้รู้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงของระบบการศึกษายุคแห่งการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยมีการเปลี่ยนแปลงที่มีความก้าวหน้าไปหลายด้าน เช่น                      ด้านการศึกษา ด้านการสื่อสาร ด้านการแพทย์ ด้านวิทยาศาสตร์ และด้านอื่น ๆ อีกมากมาย ซึ่งด้านที่มีความจําเป็นต่อครู นั่นคือ ด้านการศึกษา ที่จะมุ่งเน้นไปที่วิธีการสอนภาษาในศตวรรษที่ 21 หรือที่เรียกว่าทักษะแห่งอนาคตใหม่ โดยต้องคำนึงถึงความเหมาะสมของสภาพความต้องการทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ตลอดจนวัฒนธรรมของประเทศด้วย จึงจะสามารถเสริมสร้างความเจริญก้าวหน้าให้แก่สังคมไทย ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนไทยให้เป็นไปตามเป้าประสงค์ทางการศึกษา บทความทางวิชาการนี้ต้องการนำเสนอแนวคิดในการจัดการศึกษาด้านภาษาที่สามตามแนวคิดพหุภาษา สามารถนำข้อมูลไปเป็นแนวทางในการพัฒนาการจัดการศึกษาด้านภาษาที่สามสู่ทักษะอาชีพที่เป็นเลิศ โดยมีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในภาษาที่สามของนักเรียน 2) เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและการเสริมหลักสูตรภาษาสู่งานอาชีพ

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


**ไม่สามารถแก้ไขบทความ Proceeding online ทุกกรณี**