การประยุกต์ใช้ทฤษฎี Z ในการบริหารองค์กร

ปรีชา คุณฮวย, นันทิยา น้อยจันทร์

Abstract


การประยุกต์ใช้ทฤษฎี Z ในการบริหารองค์กรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของบุคลากรในองค์กร คือ การให้ความสำคัญกับบุคลากร การบริหารจัดการองค์กรให้บุคลากรเข้าใจในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างถูกต้องชัดเจน และสร้างความมั่นใจให้กับบุคลากร ซึ่งจะนำไปสู่ความร่วมมือซึ่งกันและกัน เพื่อให้การสื่อสารภายในองค์กรมีประสิทธิภาพอยู่เสมอ นอกจากนี้ผู้บริหารองค์กรควรปลูกฝังเอาไว้ในค่านิยมองค์กร เพื่อให้เป็นพื้นฐานสำคัญที่จะช่วยสร้างความสำเร็จให้กับองค์กร สาระสำคัญของทฤษฎี Z เป็นการผสมผสานแนวความคิดเกี่ยวกับการบริหารงานแบบญี่ปุ่นและอเมริกัน โดยนำลักษณะสำคัญของการบริหารแบบญี่ปุ่นที่ประสบความสำเร็จมาปรับให้เข้ากับวัฒนธรรม ลักษณะอุปนิสัยและสภาพแวดล้อมในองค์กรของคนอเมริกัน เพื่อให้บุคลากรมีพลังจูงใจที่จะปฏิบัติงาน ก่อให้เกิดผลผลิตหรือผลงานที่มีคุณภาพดี ตลอดจนมีความเปิดเผยไว้วางใจและสนับสนุนซึ่งกันและกัน ถือเป็นทฤษฎีที่เหมาะสมจะนำมาประยุกต์ใช้กับการบริหารองค์กรเป็นอย่างยิ่งในสถานการณ์ปัจจุบัน  โดยอาศัยผู้ที่รับผิดชอบการพัฒนาทรัพยากรบุคคลในการปรับปรุงรูปแบบวิธีการฝึกอบรมแบบใหม่ ให้สามารถบรรลุถึงเป้าหมายในการพัฒนาบุคลากรให้เกิดทักษะต่าง ๆ ได้แก่ ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
ความจงรักภักดีต่อองค์กร การสร้างทีมงาน การตัดสินใจร่วมกัน การประเมินผลการปฏิบัติงานและการเลื่อนตำแหน่ง การพัฒนาอาชีพ การสร้างความสัมพันธ์ และการติดต่อสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ


Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


**ไม่สามารถแก้ไขบทความ Proceeding online ทุกกรณี**