คุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษากับการพัฒนาวัฒนธรรมองค์การเชิงสร้างสรรค์ในสถานศึกษา

ปรเมศวร์ รอบคอบ, สุทธิพงศ์ บุญผดุง

Abstract


บทความนี้นำเสนอคุณลักษณะของผู้บริหารกับการพัฒนาวัฒนธรรมองค์การเชิงสร้างสรรค์ในสถานศึกษาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับคุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษา ได้แก่ ด้านบุคลิกภาพ ด้านคุณธรรมจริยธรรม ด้านความรู้ความสามารถ ด้านวิสัยทัศน์ และด้านมนุษย์สัมพันธ์ และรูปแบบการพัฒนาวัฒนธรรมองค์การเชิงสร้างสรรค์ได้แก่ มิติมุ่งความสำเร็จ (Achievement) มิติมุ่งสัจการแห่งตน (Self- actualizing) มิติมุ่งบุคคล (Humanistic-encouraging) มิติมุ่งไมตรีสัมพันธ์ (Affiliative) เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาวัฒนธรรมองค์การเชิงสร้างสรรค์ในสถานศึกษาสู่ความสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ


Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


**ไม่สามารถแก้ไขบทความ Proceeding online ทุกกรณี**