ภาวะผู้นำยุคดิจิทัลของผู้บริหารการศึกษาที่ส่งผลต่อการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการบริหารสถานศึกษา

นิรดา แก้วเขียว

Abstract


สังคมยุคดิจิทัล เป็นสังคมโลกที่ไร้พรมแดน ไม่มีขอบเขตที่แท้จริงในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร มีความรวดเร็วในการสื่อสาร การจัดการศึกษาของไทยจำเป็นต้องกำหนดเป้าหมายการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ วางแผนพัฒนาและจัดเตรียมกำลังคนที่จะเข้าสู่ตลาดแรงงานเมื่อสำเร็จการศึกษาในระดับต่าง ๆ โดยมีเป้าหมายคือการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล การจัดการศึกษาต้องอาศัยองค์ประกอบ       ที่สำคัญของปัจจัยทางการบริหารการศึกษา นั่นคือผู้บริหารสถานศึกษา กล่าวคือ ผู้บริหารสถานศึกษาต้องมีลักษณะของการเป็นผู้นำที่สามารถเชื่อมโยงและนำเทคโนโลยีไปสู่การปฏิบัติในสถานศึกษาได้ ทั้งในด้านการจัดการเรียนรู้ของครู และด้านการบริหารจัดการภายในสถานศึกษาของผู้บริหาร รวมถึงต้องมีการส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรมเพื่อการจัดการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นภายในสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อความสำเร็จของสถานศึกษาในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้กับผู้เรียน ซึ่งการเป็นผู้บริหารในยุคดิจิทัลต้องมีความเข้าใจในเทคโนโลยี มีภาวะผู้นำ ต้องคำนึงถึงศักยภาพของสถานศึกษา ครูและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ความพร้อมด้านต่าง ๆ ของผู้เรียน สามารถสร้างสรรค์เทคโนโลยีมาใช้ในการบริหาร โดยองค์ประกอบของภาวะผู้นำดิจิทัล ผู้บริหารสถานศึกษาต้องมีวิสัยทัศน์ในการทำงาน  เป็นผู้ใช้ดิจิทัลได้อย่างคล่องแคล่ว มีความสามารถทางเทคโนโลยี และทำงานเพื่อให้มีความมั่นใจได้ว่าตนเองทำหน้าที่เป็นเช่นผู้นำเพื่อการเรียนรู้ของนักเรียน เพราะการเรียนรู้จะเกิดขึ้นไม่ได้หากขาดการใช้ภาวะผู้นำ โดยมีปัจจัยสำคัญที่ผลต่อการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ให้บรรลุวัตถุประสงค์ประกอบด้วย 1.องค์ประกอบด้านความรู้ คือ ส่วนที่เป็นความเชื่อของบุคคล 2.องค์ประกอบด้านความรู้สึก คือ ส่วนที่เกี่ยวข้องกับอารมณ์ เป็นลักษณะที่เป็นค่านิยมของแต่ละบุคคล 3.องค์ประกอบด้านพฤติกรรม คือ การแสดงออกของบุคคลต่อสิ่งหนึ่งหรือบุคคลหนึ่ง ซึ่งเป็นผลมาจากองค์ประกอบด้านความรู้ความคิด และความรู้สึก

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


**ไม่สามารถแก้ไขบทความ Proceeding online ทุกกรณี**