ประสิทธิผลของตำรับน้ำมันมหาจักรในการลดอาการปวดในผู้ป่วยโรคลมปลายปัตคาตสัญญาณ 4 หลัง

โชติกา แหร่มบรรเทิง, ศุภะลักษณ์ ฟักคำ, สุชาติ เลาบริพัตร, สมชัย ชีวินศิริวัฒน์

Abstract


การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบกึ่งทดลอง (Quasi – Experimental Study) ไม่มีกลุ่มควบคุม หรือกลุ่มเปรียบเทียบ เพื่อศึกษาประสิทธิผลของตำรับน้ำมันมหาจักร ในการลดอาการปวดในผู้ป่วยโรคลมปลายปัตคาตสัญญาณ 4 หลัง ในผู้ป่วยที่มารับบริการที่โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน จำนวน 30 คน โดยใช้แบบประเมินระดับอาการปวดกล้ามเนื้อ (Numerical rating scale: NRS) วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติแบบไม่ใช้พารามิเตอร์ (non – parametric statistics) คือ Rank – sum (หรือ Willcoxon Signed – Rank Test) โดยกำหนดระดับนัยสำคัญทางสถิติ α = 0.05 ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีค่าเฉลี่ยของระดับความปวดคอและบ่า ของกลุ่มตัวอย่างตั้งแต่วันที่ 1 ถึง วันที่ 6 เท่ากับ 6.4, 6.1, 5.9, 5.1, 4.9 และ 4.8 คะแนน ตามลำดับ อยู่ในระดับปวดปานกลาง และวันที่ 7 มีระดับความปวด เท่ากับ 3.9 คะแนน อยู่ในระดับปวดน้อย ซึ่งมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p-value < 0.05) จึงสรุปได้ว่าการใช้ตำรับน้ำมันมหาจักรทากล้ามเนื้อภายนอกบริเวณต้นคอและบ่า สามารถลดระดับความปวดได้ตั้งแต่วันที่ 2 และเมื่อใช้ติดต่อกันจนถึงวันที่ 7 สามารถลดระดับความปวดจากระดับปานกลางเป็นระดับน้อยได้โดยใช้ยาขนาด 6 มิลลิกรัมต่อวัน ใช้ต่อเนื่องเป็นเวลา 7 วัน

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


**ไม่สามารถแก้ไขบทความ Proceeding online ทุกกรณี**