ปัจจัยที่ส่งผลต่อสมรรถนะการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา

ศศิธร กรานสุข, สุทธิพงศ์ บุญผดุง

Abstract


การบริหารสถาบันการศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน จะมีผู้บริหารสถานศึกษาทำหน้าที่ในการบริหารซึ่งมีขอบข่ายและภารกิจ 4 ประการ คือ การบริหารงานวิชาการ การบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ และการบริหารทั่วไป การบริหารงานวิชาการเป็นหัวใจสำคัญของการบริหารสถานศึกษา และเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารการศึกษาที่ผู้บริหารต้องให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง เป็นภารกิจหลักของสถานศึกษา ที่มุ่งพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้เป็นผู้ที่มีคุณภาพตรงตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตร การที่สถานศึกษาจะพัฒนาได้ดีนั้นผู้บริหารจะต้องมีสมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษาถือว่าเป็นปัจจัยที่สำคัญประการหนึ่ง เพราะผู้บริหารต้องมีการจัดการที่รอบรู้ มีทักษะเฉพาะตัวในการแก้ไขปัญหา รวมถึงมีวิสัยทัศน์ที่ก้าวไกลทันต่อโลกยุคปัจจุบัน และประกอบกับปัจจัยทางด้านผู้บริหาร ปัจจัยด้านครูผู้สอน ปัจจัยด้านผู้ปกครองและชุมชน ปัจจัยด้านงบประมาณ ปัจจัยด้านอาคารสถานที่และปัจจัยด้านสื่อเทคโนโลยี ซึ่งปัจจัยทั้งหมดเหล่านี้เป็นส่วนช่วยให้การบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาประสบผลสำเร็จ

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


**ไม่สามารถแก้ไขบทความ Proceeding online ทุกกรณี**