การสำรวจพฤติกรรมนักท่องเที่ยวชาวไทยมุสลิมที่เดินทางไปอุมเราะห์เเบบ New Normal ที่นครมักกะฮ์ ประเทศซาอุดิอาระเบีย หลังการแพร่ระบาดโควิด-19

กฤชมน บุญอยู่, วีระ วีระโสภณ

Abstract


การศึกษางานวิจัยเรื่อง การสำรวจพฤติกรรมนักท่องเที่ยวชาวไทยมุสลิมที่เดินทางไปอุมเราะห์เเบบ New Normal ที่นครมักกะฮ์ ประเทศซาอุดิอาระเบีย หลังการแพร่ระบาดโควิด-19 มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมนักท่องเที่ยวชาวไทยมุสลิมที่เดินทางไปอุมเราะห์เเบบ New Normal ที่นครมักกะฮ์ ประเทศซาอุดิอาระเบีย หลังการแพร่ระบาดโควิด-19 จะใช้ด้วยแบบสอบถามออนไลน์ (Online Questionnaire) แบบระบุตัวตนด้วยการใส่ชื่ออีเมลของผู้ตอบแบบสอบถามพฤติกรรม ประชากรของการศึกษานี้คือชาวไทยมุสลิมที่เดินทางไปอุมเราะห์แบบ New Normal ที่นครมักกะฮ์ เริ่มต้นตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม ถึง วันที่  15มีนาคม พ.ศ. 2565 จะประเมินขนาดของกลุ่มตัวอย่างและกำหนดอัตราส่วน (ปานฤทัย เห่งพุ่ม และวีระ วีระโสภณ 2019) โดยการศึกษานี้จึงใช้กลุ่มตัวอย่างเท่ากับ 100 ชุด ผลการวิจัยพบว่า เพศ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชายคิดเป็นร้อยละ 61 และรองลงมาคือเพศหญิงคิดเป็นร้อยละ 39 อายุ พบว่า ส่วนใหญ่มีอายุ 21-30 ปี คิดเป็นร้อยละ 37 อายุ 31-40 ปี คิดเป็นร้อยละ 35 อายุ 41-50 ปี คิดเป็นร้อยละ 16 อายุมากกว่า 60 ปี คิดเป็นร้อยละ 6 สถานภาพสมรส พบว่า ส่วนใหญ่มีสถานภาพโสดคิดเป็นร้อยละ 51 และแต่งงานแล้วคิดเป็นร้อยละ 49 ระดับการศึกษาพบว่า ส่วนใหญ่เป็นปริญญาตรีคิดเป็นร้อยละ 68 ปริญญาโทคิดเป็นร้อยละ 21 ต่ำกว่าปริญญาตรีคิดเป็นร้อยละ 8 ปริญญาเอกคิดเป็นร้อยละ 3 อาชีพ พบว่า ส่วนใหญ่เป็นพนักงานบริษัทคิดเป็นร้อยละ 53 เจ้าของธุรกิจคิดเป็นร้อยละ 22  รับราชการคิดเป็นร้อยละ 12 นักเรียน/นักศึกษาคิดเป็นร้อยละ 5 พนักงานรัฐวิสาหกิจคิดเป็นร้อยละ 2 แม่บ้านคิดเป็นร้อยละ 2 ข้าราชการเกษียณ ลูกจ้าง รับจ้าง ทำสวน คิดเป็นร้อยละ 1 รายได้ต่อเดือน พบว่า ต่ำกว่า 20,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 26 40,001-50,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 24 20,001-30,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 20 30,001-40,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 18 มากกว่า 50,001 บาทขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 12 ภูมิลำเนา พบว่า ภาคใต้คิดเป็นร้อยละ 62 กรุงเทพมหานครคิดเป็นร้อยละ 37 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือคิดเป็นร้อยละ 1


Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


**ไม่สามารถแก้ไขบทความ Proceeding online ทุกกรณี**