การศึกษาพฤติกรรมนักท่องเที่ยวที่เดินทางท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่

Xiang xiao, วีระ วีระโสภณ

Abstract


งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเพื่อศึกษาพฤติกรรมนักท่องเที่ยวที่เดินทางท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ งานวิจัยนี้ใช้แบบสอบถามออนไลน์เป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูล ด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบลูกโซ่ สามารถเก็บข้อมูลได้ทั้งหมด 200 ชุด ได้ดังนี้ เพศ พบว่า ผู้ที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีเพศหญิง มีอายุ 21-30 ปี ผู้ที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีศึกษาระดับปริญญาตรี มีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน รายได้ต่อเดือน พบว่า ส่วนใหญ่มีรายได้ต่อเดือน 10,001 - 20,000 บาท ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวที่มาท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ ผู้ที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ในช่วง 1 ปีเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ 3 – 6 ครั้งต่อปี และส่วนใหญ่เดินทางมาท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่โดยมีจุดประสงค์หลัก คือ พักผ่อนหรือท่องเที่ยว นักท่องเที่ยวมักจะมีพฤติกรรมท่องเที่ยวส่วนใหญ่มาท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่กับเพื่อนมากที่สุด นักท่องเที่ยวมักจะมีระยะเวลาเกี่ยวกับการเข้าพักในแต่ละครั้งเป็นจำนวน 2 คืน และมักจะจองการใช้บริการมาท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ผ่านช่องทางออนไลน์ OTA (online travel agent) มักจะเดินทางโดยเดินทางทางอากาศและชอบเดินทางไปสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง โดยส่วนใหญ่เดินทางท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ รู้จักสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่โดยรู้จักสถานที่ท่องเที่ยวที่อยากไปจากช่องทาง Facebook มีค่าใช้จ่ายประมาณ 5,000 - 10,000 บาท ต่อคน จากการวิจัยพบว่า หลังจากที่นักท่องเที่ยวมาเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ นักท่องเที่ยวทุกคนอยากกลับมาท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่อีกครั้ง


Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


**ไม่สามารถแก้ไขบทความ Proceeding online ทุกกรณี**