การบริหารจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐานเพื่อพัฒนาศักยภาพของครูในสถานศึกษา

จินตนา พรายชมภู, ธดา สิทธิ์ธาดา

Abstract


บทความฉบับบนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาสภาพปัญหาของการจัดการเรียนรู้ กระบวนการส่งเสริมการบริหารการจัดการเรียนรู้ของครูในสถานศึกษา และรูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐานของครูในสถานศึกษาเพื่อการบริหารการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน เพื่อพัฒนาศักยภาพของครูในสถานศึกษา ในการจัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญโดยใช้โครงงานเป็นฐาน (PBL) จึงมีความสำคัญต่อการพัฒนาศักยภาพของครู เพราะการใช้โครงงานเป็นฐาน (PBL) ครูต้องมีความรู้ความสามารถ ความเข้าใจรอบด้าน ในการให้คำปรึกษาของผู้เรียนให้บรรลุตามจุดมุ่งหมายของผู้เรียนที่เลือกทำกิจกรรมนั้นๆ และสามารถพัฒนาแนวคิดของผู้เรียนในปฏิบัติงานได้สำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนด

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


**ไม่สามารถแก้ไขบทความ Proceeding online ทุกกรณี**