ความพึงพอใจจากการใช้ตำรับยาทาพระเส้น ต่อการรักษาโรคลมจับโปงแห้งเข่า โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน

กิตติยา ขันทอง, ยงยุทธ วัชรดุลย์, สมชัย ชีวินศิริวัฒน์, สุชาติ เลาบริพัตร

Abstract


การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาความพึงพอใจจากการใช้ตำรับยาทาพระเส้นต่อการรักษา            โรคลมจับโปงแห้งเข่า ที่มีอาการปวดข้อเข่า และข้อเข่าฝืด ในผู้ป่วยที่มารับบริการที่โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทย และการแพทย์ผสมผสาน จำนวน 30 คน เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา (Observational Descriptive Studies) เครื่องมือในการวิจัยใช้แบบสอบถามเพื่อประเมินผลความพึงพอใจจากการใช้ตำรับยาทาพระเส้นต่อการรักษาโรคลมจับโปงแห้งเข่า ที่มีอาการปวดข้อเข่า และข้อเข่าฝืด ในผู้ป่วยที่มารับบริการที่โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทย และการแพทย์ผสมผสาน วิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า ภาพรวมความพึงพอใจการใช้ยาทาพระเส้น อยู่ในระดับปานกลาง

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


**ไม่สามารถแก้ไขบทความ Proceeding online ทุกกรณี**