การพัฒนาบทเรียนออนไลน์ร่วมกับสะเต็มศึกษา เรื่อง การออกแบบเครื่องรดน้ำอัจฉริยะ ด้วยบอร์ด Micro:bit สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

อาทิตยา นามมูล, ปุณยวีย์ ทัพภูมี, ศิริพร อนุสภา, จิตติมา ปัญญาพิสิทธิ์

Abstract


การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบทเรียนออนไลน์ร่วมกับสะเต็มศึกษา เรื่อง การออกแบบเครื่องรดน้ำอัจฉริยะ ด้วยบอร์ด Micro:bit สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 กลุ่มตัวอย่างได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมปีที่ 2 โรงเรียนเทศบาล 2 พระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร) จำนวน 39 คน ในภาคเรียนที่ 2/2564 วิธีการดำเนินการวิจัย มีดังนี้ 1) พัฒนาบทเรียนออนไลน์โดยใช้ ADDIE Model 2) สร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยและหาคุณภาพ 3) เก็บรวบรวมข้อมูล 4) วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติและสรุปผลการวิจัย เครื่องมือวิจัยประกอบด้วย 6 เครื่องมือ ดังนี้ 1) แบบประเมินความเหมาะสมของบทเรียนออนไลน์ด้านเนื้อหา 2) แบบประเมินความเหมาะสมของบทเรียนด้านเทคนิคและวิธีการ 3) แผนการจัดการเรียนรู้ 4) บทเรียนออนไลน์ 5) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ และ 6) แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เรียน สถิติที่ใช้ ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าดัชนีความสอดคล้อง ค่าความยากง่าย ค่าอำนาจจำแนก ค่าความเชื่อมั่น และ ค่า Dependent Sample t-test  ผลการวิจัยพบว่า 1) ระดับความเหมาะสมของบทเรียนออนไลน์ด้านเนื้อหาตามความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญอยู่ในระดับความเหมาะสมมากที่สุด (X ̅= 4.93 , S.D. = 0.27) และระดับความเหมาะสมของบทเรียนด้านเทคนิคและวิธีการตามความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญที่อยู่ในระดับความเหมาะสมมากที่สุด (X ̅= 4.94, S.D. = 0.24) 2) ผลสัมฤทธิ์ในการเรียนบทเรียนออนไลน์ร่วมกับสะเต็มศึกษาของผู้เรียนมีคะแนนเฉลี่ยจากการทำแบบทดสอบหลังเรียนสูงกว่าแบบทดสอบก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ 3) ความพึงพอใจของผู้เรียนได้เรียนด้วยบทเรียนออนไลน์ร่วมกับสะเต็มศึกษาอยู่ในระดับมากที่สุด (X ̅ = 4.75, S.D. = 0.48)

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


**ไม่สามารถแก้ไขบทความ Proceeding online ทุกกรณี**