ปัจจัยภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงต่อการบริหารองค์การนวัตกรรมการศึกษา ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาของประเทศไทย

อรพนิต ลิ่มสุวรรณโรจน์, ชัยวุฒิ จันมา, พิศมัย จารุจิตติพันธ์

Abstract


การวิจัยเชิงสำรวจ เรื่องปัจจัยภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงต่อการบริหารองค์การนวัตกรรมการศึกษา ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาของประเทศไทย มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของปัจจัยภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของสถานศึกษาที่ส่งผลต่อการบริหารองค์การนวัตกรรมการศึกษา ประชากรคือสถานศึกษานำร่องในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจำนวน 432 แห่ง โดยมีกลุ่มตัวอย่างจำนวน 208 แห่งโดยใช้แบบสอบถามและเก็บข้อมูลโดยวิธีการเลือกสุ่มตัวอย่างแบบชั้นภูมิและสุ่มตัวอย่างแบบง่าย ใช้การวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนาและการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณในการวิเคราะห์ข้อมูล ผลการวิจัยพบว่าปัจจัยภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงด้านการเป็นแบบอย่าง มีความสัมพันธ์กับการบริหารองค์การนวัตกรรมการศึกษาในทิศทางเดียวกัน ณ ระดับความเชื่อมั่นที่ 99% อย่างไรก็ตามไม่พบความสัมพันธ์ ระหว่างปัจจัยภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง ด้านการสร้างวิสัยทัศน์ร่วม ด้านการสร้างกระบวนการที่ท้าทาย ด้านการเสริมสร้างศักยภาพของบุคคลอื่นและด้านการเสริมสร้างกำลังใจ ที่ส่งผลต่อการบริหารองค์การนวัตกรรมการศึกษา

 


Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


**ไม่สามารถแก้ไขบทความ Proceeding online ทุกกรณี**