การบริหารจัดการเชิงรุกในสถานศึกษาระดับประถมศึกษา

นปภา สกุลพิทักษ์, ธดา สิทธิ์ธาดา

Abstract


ปัจจุบันโลกได้ก้าวเข้าสู่ยุคโลกาภิวัฒน์ ได้มีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนารูปแบบการบริหารการจัดการขององค์กรให้มีความทันสมัยและสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมในปัจจุบันที่เทคโนโลยีได้เข้ามามีบทบาทสำคัญในการดำเนินชีวิต โดยสถานศึกษาระดับประถมศึกษาซึ่งเป็นโรงเรียนที่มีการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่คำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล ปลูกฝังค่านิยม และคุณลักษณะที่ดีงามให้กับผู้เรียนตั้งแต่เริ่มต้น รวมถึงมุ่งให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนาตามช่วงวัยอย่างเหมาะสม โดยที่ครูมีบทบาทสำคัญในการปลูกฝัง ให้ความรู้และใกล้ชิดกับผู้เรียนมากที่สุด แต่จากภาระงานในปัจจุบันทำให้ครูต้องรับผิดชอบในหน้าที่ส่วนอื่นเพิ่มขึ้นนอกเหนือจากการสอน ส่งผลให้ผู้เรียนไม่ได้รับการดูแลเอาใจใส่เท่าที่ควร ในขณะที่ปัจจุบันสถานศึกษาได้มีการแข่งขันที่สูงขึ้นในหลายๆ ด้าน เช่น ด้านวิชาการ ด้านจำนวนผู้เรียน ด้านงบประมาณ ด้านบุคคลอัตรากำลังของครู เป็นต้น ซึ่งการแข่งขันเหล่านี้เป็นปัจจัยสำคัญในการพัฒนาสถานศึกษา ดังนั้น ผู้บริหารจึงต้องมีการบริหารจัดการเชิงรุก (Proactive Management) ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการวางแผนและขับเคลื่อนการทำงานของบุคลากรในสถานศึกษา รวมทั้งเปลี่ยนแปลงวิสัยทัศน์ ค่านิยม วัฒนธรรมและบริบทขององค์กร โดยผู้บริหารควรมีลักษณะและคุณสมบัติในการทำงานเชิงรุก ประกอบด้วย 6 ประการ ดังนี้ 1. การคาดการณ์เหตุการณ์ล่วงหน้า (Foreseen) 2. มีทักษะการวิเคราะห์ปัญหาได้ดี (Analytical Skill) 3. รู้จักองค์กร (Organization Awareness) 4. มีเทคนิคการนำเสนอที่มีประสิทธิภาพ (Presentation Skill) 5. มีบุคลิกภาพน่าเชื่อถือ (Creditability) 6. เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง (Changed Agent)

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


**ไม่สามารถแก้ไขบทความ Proceeding online ทุกกรณี**