การศึกษาแนวโน้มตลาดหุ้นจีนจากการใช้นโยบาย Common Prosperity

สุทธิญาณ นิติกิจไพบูลย์, อัธกฤตย์ เทพมงคล

Abstract


การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ศึกษาแนวโน้มตลาดหุ้นจีนจากการใช้นโยบาย Common Prosperity ที่มีต่อตลาดหุ้นจีนประเภท A-Share และ H-Share นโยบาย Common Prosperity ผลการศึกษาพบว่า ทุกตัวแปรสามารถอธิบายดัชนีหุ้น A-Share ได้ในระยะยาวยกเว้นปริมาณในการซื้อขายหุ้นของนักลงทุน ดัชนีดาวโจนส์ และการจัดระเบียบด้านเทคโนโลยีแฟลตฟอร์ม ส่วนตัวแปรที่สามารถอธิบายดัชนีหุ้น A-Share ในระยะสั้นคือ อัตราแลกเปลี่ยนหยวนต่อดอลลาร์สหรัฐ ราคาน้ำมันดิบ ดัชนีดาวโจนส์ ดัชนีวัดความผันผวนของตลาดหุ้น อัตราดอกเบี้ยนโยบายของประเทศจีนและประเทศสหรัฐอเมริกา ทุกตัวแปรสามารถอธิบายดัชนีหุ้น H-Share ได้ในระยะยาวยกเว้น ปริมาณในการซื้อขายหุ้นของนักลงทุน อัตราดอกเบี้ยนโยบายของประเทศสหรัฐอเมริกา การจัดระเบียบด้านเทคโนโลยีแฟลตฟอร์ม และการจัดระเบียบด้านอุตสาหกรรมเกม ส่วนตัวแปรที่สามารถอธิบายดัชนีหุ้น H-Share ในระยะสั้นคือ อัตราแลกเปลี่ยนดอลลาร์ฮ่องกงต่อดอลลาร์สหรัฐฯ และดัชนีดาวโจนส์


Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


**ไม่สามารถแก้ไขบทความ Proceeding online ทุกกรณี**