การศึกษาโรคในระบบทางเดินอาหารตามแนวคิดทฤษฎีการแพทย์แผนไทย

วรรณา สินธาราศิริกุลชัย, ยงยุทธ วัชรดุลย์, ธารา ชินะกาญน์, สมชัย ชีวินศิริวัฒน์, สุจิตรา อู่รัตนมณี

Abstract


การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษากระบวนการรักษาโรคในระบบทางเดินอาหารตามแนวคิดทฤษฎีการแพทย์แผนไทย และศึกษากระบวนการรักษาโรคในระบบทางเดินอาหารด้วยการแพทย์แผนปัจจุบัน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ แพทย์แผนไทยและแพทย์แผนปัจจุบันที่เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ในการรักษาโรคในระบบทางเดินอาหาร ประกอบด้วย หมอพื้นบ้าน 2 คน แพทย์แผนไทย 2 คน และแพทย์แผนปัจจุบัน 2 คน โดยใช้การเลือกตัวอย่างที่ไม่ใช้ความน่าจะเป็น (non-probability sampling) ประเภทการเลือกตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive sampling) ตามเกณฑ์ที่กำหนด ดังนี้ 1) หมอพื้นบ้าน 2) แพทย์แผนไทยเป็นผู้ประกอบวิชาชีพแพทย์แผนไทย 3) แพทย์แผนปัจจุบันเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม 4) เป็นผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ในการรักษาโรคในระบบทางเดินอาหาร มากกว่า 10 ปี เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ใช้แบบสัมภาษณ์เชิงลึก (interview schedule) และทำการวิเคราะห์ข้อมูลของการวิจัยเชิงคุณภาพโดยวิเคราะห์เชิงเนื้อหา (Content Analysis) พรรณนาและอธิบายข้อมูล ผลการวิจัยพบว่า การรักษาโรคทางระบบทางเดินอาหารเป็นโรคที่สามารถรักษาได้ทั้งการแพทย์แผนไทยและการแพทย์แผนปัจจุบัน ซึ่งการรักษาของการแพทย์แผนไทยจะเป็นการรักษาที่มีการซักประวัติ การตรวจร่างกายและการวินิจฉัยโรค โดยจะทำการรักษาโดยการใช้ยาสมุนไพร ส่วนการแพทย์แผนปัจจุบันจะมีแนวทางเวชปฏิบัติและการใช้ยาแผนปัจจุบันที่มีการออกฤทธิ์ที่ชัดเจนเฉพาะกับโรค

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


**ไม่สามารถแก้ไขบทความ Proceeding online ทุกกรณี**