การศึกษาวิเคราะห์ความเชื่อและการบูชารอยพระพุทธบาทของพุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดศรีสะเกษ ที่มีต่อรอยพระพุทธบาทที่ประดิษฐานภายในพระมณฑปวัดมหาพุทธาราม พระอารามหลวง อำเภอเมืองฯ จังหวัดศรีสะเกษ

ธันยพงศ์ สารรัตน์, ชุติมา เมฆวัน, สหรัถ คนขยัน, วชิรวิทย์ บัวทอง

Abstract


บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาความเชื่อเรื่องรอยพระพุทธบาท 2) ศึกษาการบูชารอยพระพุทธบาท และ 3) ศึกษาวิเคราะห์ความเชื่อและการบูชารอยพระพุทธบาทของพุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดศรีสะเกษที่มีต่อรอยพระพุทธบาทที่ประดิษฐานภายในพระมณฑปวัดมหาพุทธาราม พระอารามหลวง อำเภอเมืองฯ จังหวัดศรีสะเกษ เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพและการสัมภาษณ์ประกอบ ผลการวิจัยพบว่า 1) ความเชื่อเกี่ยวกับรอยพระพุทธบาทเชื่อว่าเป็นรอยพระพุทธบาทของพระพุทธเจ้า และเชื่อว่ามนุษย์สร้างขึ้น 2) ความเชื่อเกี่ยวกับการบูชารอยพระพุทธบาทเชื่อว่า ผู้ที่สักการะแล้วจะไม่ตกสู่อบายภูมิ และเชื่อว่า หากคนใกล้เสียชีวิตแล้วถ้าจิตระลึกถึงกุศลกรรมจะไม่ตกสู่อบายภูมิ แต่ถ้าจิตเป็นอกุศลจะตกสู่อบายภูมิ 3) ความเชื่อและการบูชารอยพระพุทธบาทวัดมหาพุทธาราม พระอารามหลวง มีความเชื่อแบ่งเป็นสองกลุ่มสอดคล้องกับข้างต้น และต้องใช้น้ำอบน้ำหอมในการสรง แสดงกิริยาสุภาพเรียบร้อย และเชื่อว่ารอยพระบาทของหลวงพ่อโตทั้ง 3 องค์ของเมืองศรีสะเกษ นับเป็นความเชื่ออันทรงคุณค่าที่บรรพชนชาวศรีสะเกษได้ปลูกฝังและถ่ายทอดมายังอนุชนรุ่นหลังอย่างมีนัยสำคัญ

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


**ไม่สามารถแก้ไขบทความ Proceeding online ทุกกรณี**