การตรวจหาเชื้อไวรัสที่มีแมลงเป็นพาหะในประชากรกลุ่มเสี่ยงในจังหวัดสุราษฎร์ธานี

อานนท์ แซ่อึ่ง, พรสวรรค์ เหลืองวุฒิวงษ์, หวัง หงุ่ยตระกูล, ณฐมน โกศลธนาภิวัฒน์, พัชรา ศรีวิชัย, พัณณมาศ มณีกาญจน์, อกนิษฐ์ จิตต์มิตรภาพ, นรินทร์ ทิพย์พรชัย, ศิริพร เจตนาดี

Abstract


อาร์โบไวรัส (Arbovirus) เป็นกลุ่มของเชื้อไวรัสที่มีแมลงหรือยุงเป็นพาหะ ไวรัสส่วนใหญ่ที่พบคือ  ไวรัสเดงกี (dengue virus) ไวรัสชิคุนกุนยา (chikungunya virus) และไวรัสซิกา (Zika virus) ในทุกๆ ปีจะมีผู้ป่วยติดเชื้อมากกว่า 1 ล้านคนทั่วโลก และพบการแพร่กระจายมากกว่า 120 ประเทศ อาการทั่วไปทางคลินิกของโรคติดเชื้อไวรัสในกลุ่มนี้มีลักษณะที่ไม่แตกต่างกัน เช่น ไข้ ผื่น และปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ สถานการณ์การแพร่ระบาดในประเทศไทยพบว่า มีอัตราความชุกของโรคค่อนข้างสูงในทุกๆ ปี ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงมีจุดประสงค์เพื่อศึกษาอัตราความชุกของการติดเชื้อไวรัสเดงกี เชื้อไวรัสซิกา และเชื้อไวรัสชิคุนกุนยา ด้วยเทคนิคทางชีวโมเลกุล และศึกษาอัตราความชุกของการติดเชื้อแบบแสดงอาการและไม่แสดงอาการระหว่างการติดเชื้อภายในบ้าน และภายนอกบ้าน ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีการรวมตัวอย่างทดสอบ (Pool serum) โดยนำตัวอย่างซีรั่มปริมาตร 30 ไมโครลิตร ผสมรวมกันจำนวน 7 ตัวอย่างใน 1 หลอด จากนั้นนำมาสกัดสารพันธุกรรมด้วยวิธี magnetic bead จากนั้นนำมาตรวจหาสารพันธุกรรมของไวรัสด้วยวิธี Multiplex Real-time RT-PCR ผลการทดลองพบว่าจำนวนตัวอย่างที่ถูกผสมทั้งหมด ไม่สามารถตรวจพบสารพันธุกรรมของเชื้อไวรัสได้ทั้ง 3 ชนิด ซึ่งอาจมีสาเหตุมาจากการที่สารพันธุกรรมของเชื้อไวรัสเกิดการเสื่อมสภาพเนื่องจากไม่ได้ใช้ตัวอย่างที่เก็บใหม่ รวมถึงความเข้มข้นของตัวอย่างที่ถูกเจือจางไป ส่งผลให้ไม่สามารถตรวจหาสารพันธุกรรมของเชื้อไวรัสด้วยชุดตรวจ อย่างไรก็ตามอาจมีปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทดสอบที่ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น ปริมาณของเชื้อไวรัสเริ่มต้นในตัวอย่างซีรั่มผู้ป่วย หรือโอกาสในการตรวจพบสารพันธุกรรมของเชื้อไวรัส ที่ขึ้นอยู่กับระดับต่ำสุดที่สามารถตรวจวิเคราะห์ได้ (limit of detection) ของชุดทดสอบด้วย

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


**ไม่สามารถแก้ไขบทความ Proceeding online ทุกกรณี**