ความพึงพอใจของผู้รับบริการแผนกผู้ป่วยในโรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์เนชั่นแนล

ทิพย์วรรณ กลิ่นอินทร, ภูษิตย์ วงษ์เล็ก

Abstract


การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้รับบริการแผนกผู้ป่วยในโรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์เนชั่นแนล 2) เพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจของผู้รับบริการแผนกผู้ป่วยในโรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์เนชั่นแนล จำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้รับบริการแผนกผู้ป่วยในที่มาใช้บริการโรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์เนชั่นแนล จำนวน 291 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถาม ที่มีค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ระหว่าง 0.67 - 1.00 และมีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.97 สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐานโดยการวิเคราะห์ค่าที การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว โดยกำหนดค่านัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ผลการวิจัยพบว่า 1) ความพึงพอใจของผู้รับบริการแผนกผู้ป่วยในโรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์เนชั่นแนลในภาพรวมและรายด้านทุกด้านอยู่ในระดับมาก โดยด้านที่มีความพึงพอใจสูงที่สุด คือ ด้านความสะดวก รองลงมาคือ ด้านอัธยาศัยผู้ให้บริการ ด้านคุณภาพการบริการ ด้านข้อมูลที่ได้รับจากการบริการสุขภาพ ด้านค่าใช้จ่ายเมื่อใช้บริการ และด้านการประสานงาน 2) ผู้รับบริการแผนกผู้ป่วยในโรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 ที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา และรายได้ต่างกัน มีความพึงพอใจในภาพรวมแตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่วนผู้รับบริการแผนกผู้ป่วยในโรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์เนชั่นแนล ที่มีอาชีพต่างกัน มีความพึงพอใจในภาพรวมไม่แตกต่างกัน


Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


**ไม่สามารถแก้ไขบทความ Proceeding online ทุกกรณี**