การพัฒนาแนวทางการดำเนินงานกิจกรรมชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2

สุพิชา คณาโจด, ศิริ ถีอาสนา

Abstract


การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเปรียบเทียบ และศึกษาแนวทางการดำเนินงานกิจกรรมชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้บริหารและครู จำนวน 308 คน ซึ่งได้จากการใช้ตารางสำเร็จรูปของเครจซี่และมอร์แกน (Krejcie & Morgan) ผลการวิจัยพบว่า 1. สภาพปัจจุบันของการดำเนินงานกิจกรรมชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 โดยรวมอยู่ในระดับน้อย และสภาพที่พึงประสงค์อยู่ในระดับมาก 2.  ดัชนีการจัดเรียงลำดับความต้องการจำเป็นของการดำเนินงานกิจกรรมชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 โดยรวมมีค่า PNImodified =0.58  3. สถานภาพและขนาดสถานศึกษาที่ต่างกันมีความคิดเห็นต่อสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ของการดำเนินงานกิจกรรมชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 โดยรวมไม่แตกต่างกัน 4. แนวทางการดำเนินงานกิจกรรมชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 พบว่า ควรร่วมกันกำหนดวิสัยทัศน์เชิงอุดมการณ์ทางวิชาชีพอย่างชัดเจน ควรมีการส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้ที่มุ่งพัฒนาการจัดการเรียนรู้ ควรส่งเสริมให้ครูมีส่วนร่วมในการเป็นคณะกรรมการในการดำเนินงาน ควรส่งเสริมให้ครูมีความสัมพันธ์อย่างเป็นกัลยาณมิตร  ควรมีการทำงานร่วมกันเพื่อช่วยกันหาความรู้ทักษะและกลยุทธ์ต่าง ๆ เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ และควรสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วม ส่งเสริมภาระงานที่สมาชิกของชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


**ไม่สามารถแก้ไขบทความ Proceeding online ทุกกรณี**