แนวทางการพัฒนาคุณลักษณะความเป็นมืออาชีพของผู้บริหารสถานศึกษาในยุคดิสรัปชั่น

สุพัตรา วงษ์สุวรรณ, สุทธิพงศ์ บุญผดุง

Abstract


Disruption คือการเปลี่ยนแปลงของยุคสมัย เน้นพัฒนาสิ่งใหม่ ๆ รอบตัว และมองหาสิ่งที่จะสามารถต่อยอดได้ในอนาคต เป็นยุคที่เทคโนโลยีการศึกษามีบทบาทสำคัญในการปฏิรูปและพัฒนาการปรับโครงสร้างของประเทศไทย สิ่งสำคัญคือต้องเร่งการพัฒนาและเตรียมความพร้อมให้กับคนรุ่นใหม่ มีการเชื่อมโยงการขยายแนวคิดเกี่ยวกับการศึกษาให้กว้างขวางยิ่งขึ้น การใช้เทคโนโลยีกับการบริหารจัดการด้านการศึกษาจึงมีความจำเป็นต้องใช้ในการปฏิรูปและการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการเรียนการสอน เพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงการบริหารการศึกษาในยุค Disruption ผู้บริหารสถานศึกษาจึงต้องศึกษาแนวทางการพัฒนาคุณลักษณะความเป็นมืออาชีพในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 1) มีบุคลิกที่ดี 2) มีความรู้ดี 3) มีวิสัยทัศน์ 4) มีมนุษยสัมพันธ์ 5) มีภาวะผู้นำ 6) เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง 7) มีคุณธรรมจริยธรรม 8) บริหารจัดการดี 9) มีความสามารถพิเศษรอบด้าน 10) ผู้นำวิชาการ ซึ่งจะช่วยในการพัฒนาสถานศึกษาให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงความก้าวหน้าของเทคโนโลยีที่มีการพัฒนาที่เป็นไปอย่างรวดเร็ว

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


**ไม่สามารถแก้ไขบทความ Proceeding online ทุกกรณี**