ภาวะผู้นำการบริหารงานงบประมาณในสถานศึกษา

อัครพนธ์ นวนจันทร์, นันทิยา น้อยจันทร์

Abstract


ภาวะผู้นำกับการบริหารงานงบประมาณเป็นกลไกและเครื่องมือสำคัญที่กระตุ้นให้สถานศึกษาดำเนินการเพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ผู้นำสามารถมีอิทธิพลเหนือผู้อื่นโดยใช้แรงจูงใจให้บุคคลหรือกลุ่มบุคคลปฏิบัติตามความต้องการ โดยมีการวางแผนแบบเบ็ดเสร็จในการใช้งบประมาณที่มี ร่วมถึงการจัดซื้อจัดจ้างให้เกิดประโยชน์สูงสุด และการใช้จ่ายงบประมาณให้มีประสิทธิภาพตรงตามวัตถุประสงค์ถูกต้องตามระเบียบและทันต่อเวลาที่กำหนด ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการผลักดัน สนับสนุนให้สถานศึกษาเกิดการเปลี่ยนแปลงและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานขององค์กรให้ได้มาตรฐาน ฉะนั้น ภาวะผู้นำกับการบริหารงบประมาณจึงมีความสำคัญต่อความสำเร็จในการดำเนินงานเป็นอย่างมากส่งผลให้สถานศึกษาบรรลุเป้าหมายที่วางไว้

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


**ไม่สามารถแก้ไขบทความ Proceeding online ทุกกรณี**