Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 1, No 2 (2018): Graduate School Conference A SITUATIONAL ANALYSIS OF DOMESTIC VIOLENCE AND PSYCHOLOGICAL IMPACTS AMONG WOMEN IN A COMMUNITY Abstract   Untitled
VARATTAKARN KULVIROGESOPON
 
Vol 2, No 1 (2018): การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 2 A STUDY OF COCLAAN MIXTURE RECIPE VOLUM 3 FOR PAIN RELIEVING KNEE OSTEOARTHRITIS IN THAI TRADITIONAL MEDICINE Abstract   Untitled
Renu Pongsaree
 
Vol 3, No 1 (2019): การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 3 Analysis of Ecstasy Characteristic in Bangkok Metropolitan Area Abstract   Untitled
Kroerit Maneejark, Narong Kulnides
 
Vol 3, No 1 (2019): การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 3 ชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพกับการสร้างปฏิสัมพันธ์เพื่อการมีส่วนร่วมในการพัฒนางาน Abstract   Untitled
จิระวดี สินทร
 
Vol 1, No 2 (2018): Graduate School Conference บทบาทภารกิจของสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กระทรวงยุติธรรม ที่มีการใช้พยานหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ในคดีอาญา Abstract   Untitled
หัสรัตน์ ฉัตรวงศ์ทิวา, ณิช วงศ์ส่องจ้า, ณรงค์ กุลนิเทศ
 
Vol 1, No 1 (2018): Graduate School Conference บทบาทหน้าที่ของผู้นำชุมชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ภายในหมู่บ้าน/ชุมชน อำเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี Abstract   Untitled
กิตติยา รินเพ็ง, ปวิช เฉลิมวัฒน์
 
Vol 1, No 2 (2018): Graduate School Conference บทบาทผู้บริหารสถานศึกษาในยุคไทยแลนด์ 4.0 Abstract   Untitled
สุกัญญา รอดระกำ
 
Vol 2, No 1 (2018): การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 2 บทบาทของครูกับการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 Abstract   Untitled
อนันต์ เถื่อนเนาว์
 
Vol 2, No 1 (2018): การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 2 บทบาทและอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน Abstract   Untitled
ชัยชาญ แก้วชิงดวง
 
Vol 1, No 1 (2018): Graduate School Conference บทเรียนเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารโดยใช้ข้อมูลท้องถิ่น สำหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก บ้านโป่ง Abstract   Untitled
ณัชชรีย์ ทรัพย์เย็น, บุษบา กนกศิลปธรรม
 
Vol 1, No 1 (2018): Graduate School Conference พฤติกรรมกลุ่มเชิงพุทธของแรงงานต่างด้าวชาวพม่ากับการพัฒนาคุณภาพชีวิต Abstract   Untitled
ธรรณปพร หงษ์ทอง, อดิเดช สติวโร, สุเมธ บุญมะยา, วีรธิษณ์ วรินฺโท
 
Vol 3, No 1 (2019): การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 3 พฤติกรรมการใช้บริการสั่งอาหารผ่านแอปพลิเคชันของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร Abstract   Untitled
พัชพรกานต์ ศรีบุญเพ็ง, ธนสุวิทย์ ทับหิรัญรักษ์
 
Vol 1, No 1 (2018): Graduate School Conference พฤติกรรมการเลือกซื้อเสื้อผ้าแบรนด์ไทย Abstract   Untitled
ภาวิดา พาชีรัตน์, วุฒิยา สาหร่ายทอง
 
Vol 3, No 1 (2019): การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 3 พฤติกรรมผู้นำในศตวรรษปีที่ 21 สู่การพัฒนาองค์กรที่ยั่งยืน Abstract   Untitled
วรัญญา พุทธคาวี
 
Vol 2, No 1 (2018): การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 2 พฤติกรรมและความเชื่อมั่นในการใช้ระบบ QR Code ในการชำระเงิน Abstract   Untitled
วีรวัฒน์ พุ่มพยอม, อิทธิกร ขำเดช, วรวีร์ ภัทรวงศ์วิสูตร, อนุชมา ธูปแก้ว
 
Vol 1, No 1 (2018): Graduate School Conference พฤติกรรมและปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมตราสารทุนของกลุ่มเจเนอเรชั่นวาย Abstract   Untitled
วิไลลักษณ์ จุ้ยช่วย, ธีรศักดิ์ ทรัพย์วโรบล
 
Vol 2, No 1 (2018): การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 2 พัฒนาขั้นตอนวิธีการวัดความสูงต้นอ้อยด้วยการประมวลผลภาพแบบอัตโนมัติ Abstract   Untitled
วศิน วิริยาภรณ์ประภาส, รัฐภูมิ วรานุสาสน์, พนมขวัญ ริยะมงคล
 
Vol 1, No 2 (2018): Graduate School Conference พิธีไหว้ครูโขน ละคร Abstract   Untitled
อรรถพล ฉิมพูลสุข
 
Vol 2, No 1 (2018): การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 2 กรอบแนวคิดส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของลูกค้าในการใช้บริการ ร้าน SSRU Closet Abstract   Untitled
อินทิรา เพียรสุข, บรรดิษฐ พระประทานพร
 
Vol 3, No 1 (2019): การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 3 กระบวนการสื่อสารกับการปรับตัวเพื่อสืบสานประเพณีท้องถิ่น: กรณีศึกษาประเพณีลอยกระทงในบริบทพื้นที่จังหวัดสุโขทัย Abstract   Untitled
ลฎาภา ช่างหลอม, มนฑิรา ธาดาอำนวยชัย
 
Vol 1, No 1 (2018): Graduate School Conference กระบวนการตัดสินใจทำศัลยกรรมเสริมความงามของผู้บริโภค Abstract   Untitled
กันยพัชร์ วิชญชัยสิทธิ์, ปภาภรณ์ ไชยหาญชาญชัย
 
Vol 2, No 1 (2018): การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 2 กระบวนทัศน์ใหม่ด้านนโยบายทางการศึกษากับการพัฒนาครูเด็กปฐมวัย ในศตวรรษที่ 21 Abstract   Untitled
กรจักร สุขลิ้ม
 
Vol 1, No 2 (2018): Graduate School Conference กรณีศึกษา : ปัญหาและอุปสรรคในการตรวจสถานที่เกิดเหตุและแนวทางป้องกันการสูญเสียคุณค่าของพยานหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ Abstract   Untitled
ฐิติมา ชุ่มเชื้อ, ณิช วงศ์ส่องจ้า, ณรงค์ กุลนิเทศ
 
Vol 1, No 1 (2018): Graduate School Conference กลยุทธ์การพัฒนาธุรกิจโรงเรียนดนตรีตามอัธยาศัยในเขตอำเภอเมืองจังหวัดชลบุรี Abstract   Untitled
ศิริพร อยู่แก้ว, นุกูล แดงภูมี
 
Vol 2, No 1 (2018): การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 2 กลยุทธ์การพัฒนาเยาวชนเพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขันกับนานาชาติ Abstract   Untitled
เอราวัณ ทับพลี, สุภัทร ชูประดิษฐ์
 
1 - 25 of 471 Items 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>