การส่งเสริมความเป็นพลเมืองดิจิทัลของนักเรียนในศตวรรษที่ 21

ประกาย สีเขียว

Abstract


บทความนี้เขียนขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอแนวความคิดเกี่ยวกับความเป็นพลเมืองดิจิทัล
และแนวปฏิบัติของการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดิจิทัลของนักเรียนในศตวรรษที่ 21 แนวปฏิบัติ
ของการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดิจิทัลของนักเรียนในศตวรรษที่ 21 สามารถแบ่งทักษะที่สำคัญออกเป็น 8 ประการ ดังนี้ 1) ทักษะในการรักษาอัตลักษณ์ที่ดีของตนเอง 2) ทักษะในการรักษาข้อมูลส่วนตัว 3) ทักษะในการคิดวิเคราะห์มีวิจารณญาณที่ดี 4) ทักษะในการจัดสรรเวลาหน้าจอ 5) ทักษะในการรับมือ
กับการคุกคามทางโลกออนไลน์ 6) ทักษะในการบริหารจัดการข้อมูล ที่ผู้ใช้งานมีการทิ้งไว้บนโลกออนไลน์
7) ทักษะในการรักษาความปลอดภัยของตนเองในโลกออนไลน์ 8) ทักษะในการใช้เทคโนโลยีอย่างมีจริยธรรม

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


**ไม่สามารถแก้ไขบทความ Proceeding online ทุกกรณี**