การพัฒนาความรู้และทักษะการใช้ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษในบริบท ด้วยการเรียนรู้แบบเชิงรุก (Active Learning) โดยการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 หลักสูตรภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

พรรพิศ งามพงษ์

Abstract


การวิจัยเรื่องการพัฒนาความรู้และทักษะการใช้ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษในบริบท ด้วยการเรียนรู้แบบเชิงรุก (Active Learning) โดยการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ของนักศึกษาชั้นปีที่1  หลักสูตรภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ใช้แบบแผนการวิจัยแบบกลุ่มเดียว (One Group Pre-test Post-test Design) มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อเปรียบเทียบความรู้และทักษะการใช้ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษในบริบท ก่อนและหลังด้วยการเรียนรู้แบบเชิงรุก (Active Learning) โดยการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์กับกลุ่มควบคุมที่เรียนห้องเรียนปกติ 2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจในการเรียนการสอนโดยการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 หลักสูตรภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา คือ แผนการจัดการเรียนการสอน แบบวัดความรู้และทักษะการใช้ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษก่อนเรียน (Pre-test) และหลังเรียน (Post-test) ในเรื่องความรู้เกี่ยวกับบริบทในชีวิตประจำวัน และแบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ เป็นแบบสอบถามมาตราส่วน 5 ระดับ วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบที (t-dependent) ที่ระดับนัยสำคัญ .05 ผลการศึกษา พบว่า 1. ความรู้และทักษะการใช้ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ ด้วยการเรียนรู้แบบเชิงรุก (Active Learning) โดยการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์กับกลุ่มควบคุมที่เรียนห้องเรียนปกติในภาพรวม และรายด้าน ในด้านพฤติกรรมระหว่างเรียน (คะแนนเก็บ)ด้านความรู้และทักษะระหว่าง เรียน (คะแนนกลางภาค) และด้านความรู้และทักษะหลังเรียน (คะแนนปลายภาค) ไม่แตกต่างกัน ความรู้และทักษะการใช้ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษในบริบท ก่อนและหลังเรียนโดยการจัดการเรียนการสอนกลุ่มควบคุมที่เรียนห้องเรียนปกติ และห้องเรียนโดย  การจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ด้วยการเรียนรู้แบบเชิงรุก (Active Learning) แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 2. ความพึงพอใจในการเรียนการสอน ด้วยการเรียนรู้แบบเชิงรุก (Active Learning) โดยการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ ด้านวัตถุประสงค์ของการเรียนการสอน ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ด้านการวัดประเมินผลการเรียนการสอน และด้านคุณลักษณะของอาจารย์ผู้สอนอยู่ในระดับมากที่สุด


Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


**ไม่สามารถแก้ไขบทความ Proceeding online ทุกกรณี**