ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานระบบบริการออนไลน์ศาลยุติธรรม (CIOS) ของบุคลากรศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี

ศิริภรณ์ จักรคุ้มอ, โกวิทย์ กังสนันท์

Abstract


การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อศึกษาระดับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานระบบบริการออนไลน์ศาลยุติธรรม (CIOS) ของบุคลากรศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี (2) เพื่อศึกษาปัญหาหรืออุปสรรคเกี่ยวกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานระบบบริการออนไลน์ศาลยุติธรรม (CIOS) ของบุคลากร       ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปทุมธานีและ (3) เพื่อศึกษาความแตกต่างของปัจจัยส่วนบุคคลของบุคลากรศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปทุมธานีกับความแตกต่างของความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานระบบบริการออนไลน์ศาลยุติธรรม (CIOS) ของบุคลากรศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี ประชากรที่ศึกษาครั้งนี้ คือบุคลากรศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปทุมธานีจำนวนทั้งสิ้น 24 คน ผู้วิจัยเก็บข้อมูลจากประชากรทั้งหมด เครื่องมือที่ใช้รวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป หาค่าจำนวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าที ค่าความแปรปรวนทางเดียว และการทดสอบ   ความแตกต่างเป็นรายคู่ ผลการศึกษา พบว่า (1) ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานระบบบริการออนไลน์ศาลยุติธรรม (CIOS) ของบุคลากรศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปทุมธานีในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อจำแนกเป็นรายด้าน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นลำดับแรก คือ ด้านการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน รองลงมา คือ ด้านการลดเวลาในการปฏิบัติงาน ด้านการเพิ่มคุณภาพของงาน และลำดับสุดท้าย คือด้านการลดต้นทุนและทรัพยากร ตามลำดับ (2) ปัญหาหรืออุปสรรคเกี่ยวกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานระบบบริการออนไลน์ศาลยุติธรรม (CIOS) ของบุคลากรศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี คือ การใช้ระบบบริการออนไลน์ศาลยุติธรรม (CIOS) ยังไม่สามารรถลดต้นทุนและทรัพยากรลงได้มาก  โดยไม่สามารถลดการใช้งบประมาณได้ ตลอดจนผลลัพธ์การดำเนินงานยังไม่อาจสร้างความคุ้มค่าตามภารกิจของศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี   ได้เท่าที่ควร  (3)  ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีสถานภาพส่วนบุคคลด้านสังกัดกลุ่มงานแตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานระบบบริการออนไลน์ศาลยุติธรรม (CIOS) ด้านการลดขั้นตอนการปฏิบัติงานแตกต่างกัน โดยผู้ที่สังกัดกลุ่มงานคดีมีความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานระบบบริการออนไลน์ศาลยุติธรรม (CIOS) ด้านการลดขั้นตอนการปฏิบัติงานมากกว่าผู้ที่สังกัดกลุ่มงานช่วยพิจารณาคดีและกลุ่มงานคลังอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05


Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


**ไม่สามารถแก้ไขบทความ Proceeding online ทุกกรณี**