การพัฒนาสมรรถนะของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาในยุคใหม่ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพระนครศรีอยุธยา

เจนวุฒิ บุญชูพงศ์, ณรงค์ พิมสาร, เสวียน เจนเขว้า

Abstract


การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพการดำเนินงานในปัจจุบันสำหรับการพัฒนาสมรรถนะของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาในยุคใหม่ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพระนครศรีอยุธยา มีการสอบถามผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพระนครศรีอยุธยา ปีการศึกษา 2564 จำนวน 29 โรงเรียน และมีจำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม 68 คน ผลการวิจัยพบว่า 1. ผู้บริหารสถานศึกษามีผลการปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาโดยรวม อยู่ในระดับมากที่สุด (  = 4.62 S.D. = 0.57) เมื่อพิจารณารายสมรรถนะ พบว่า ทุกสมรรถนะมีการปฏิบัติเรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย ได้แก่ การวางแผนกลยุทธ์ มีผลการปฏิบัติอยู่ในระดับมากที่สุด (  = 4.73 S.D. = 0.50) การพัฒนาบุคลากร มีผลการปฏิบัติอยู่ในระดับมากที่สุด (  = 4.63 S.D. = 0.55) การประสานสัมพันธ์ มีผลการปฏิบัติอยู่ในระดับมากที่สุด (  = 4.58 S.D. = 0.58) ภาวะผู้นำทางวิชาการ มีผลการปฏิบัติอยู่ในระดับมากที่สุด (  = 4.58 S.D. = 0.60) และการบริหารการเปลี่ยนแปลง มีผลการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก (  = 4.50 S.D. = 0.62) ตามลำดับ 2. ผู้บริหารสถานศึกษามีผลการปฏิบัติการพัฒนาองค์ประกอบของสมรรถนะผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาโดยรวม อยู่ในระดับมากที่สุด (  = 4.65 S.D. = 0.53) เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ทุกด้านมีการปฏิบัติเรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย ได้แก่ ด้านทักษะ มีผลการปฏิบัติอยู่ในระดับมากที่สุด (  = 4.68 S.D. = 0.49) ด้านคุณลักษณะ มีผลการปฏิบัติอยู่ในระดับมากที่สุด (  = 4.68 S.D. = 0.52) และด้านความรู้ มีผลการปฏิบัติอยู่ในระดับมากที่สุด (  = 4.58 S.D. = 0.56) ตามลำดับ

 


Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


**ไม่สามารถแก้ไขบทความ Proceeding online ทุกกรณี**