แนวทางการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา โควิด -19

อัญชนา สุขสมจิตร, พัชราภรณ์ พิลาสมบัติ

Abstract


สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา โควิด-19 ส่งผลต่อการจัดการเรียนการสอนในทุกระดับการศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในโรงเรียนและสถานศึกษาที่นักเรียนจะต้องปรับตัวกับการเรียนการสอนในชีวิตปกติใหม่ (New Normal) รวมถึงการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในโลกยุคดิจิทัล เช่นเดียวกับบทบาทของครูต้องปรับตัว รับการเปลี่ยนแปลงการเรียนการสอนรูปแบบต่างๆ ที่เหมาะสมกับการถ่ายทอดความรู้ เพื่อสร้างความสนใจแก่ผู้เรียนในชั้นเรียน เช่น การเรียนการสอนตามความต้องการ (On Demand) หมายถึง การจัดการเรียนการสอนที่โรงเรียนจัดขึ้นตามบริบทของโรงเรียนเป็นการสอนแบบผสมผสานทั้ง การเรียนการสอนผ่านอินเตอร์เน็ต (Online) การเรียนการสอนที่บ้าน (On Hand) หรืออื่น ๆ ตามความเหมาะสม โดยการจัดการเรียนการสอนผ่านแอปพลิเคชันต่าง ๆ หรือครูแจกใบงาน ใบความรู้ ชุดฝึกที่บ้าน การเรียนผสมผสานทั้งออนไลน์และออฟไลน์ตามความต้องการและมีความยืดหยุ่น ในการจัดการเรียนการสอนมีการวัดและประเมินที่เหมาะสมและสอดคล้องตามมาตรฐานและตัวชี้วัด

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


**ไม่สามารถแก้ไขบทความ Proceeding online ทุกกรณี**