ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ขนมหวานแปะก้วยเพื่อสุขภาพ ของผู้บริโภคกลุ่มเจเนอเรชันวาย

อนุกูล วิเขตกิจ, เปี่ยมสุข สุวรรณกูฏ, สุธีรา วัฒนกุล

Abstract


การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมความต้องการและปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคเจเนอเรชันวายต่อผลิตภัณฑ์ขนมหวานแปะก้วยเพื่อสุขภาพ โดยเก็บข้อมูลแบบสอบถามกับผู้บริโภคกลุ่มเจเนอเรชันวาย จำนวน 100 คน ซึ่งมีหัวข้อคำถามเพื่อให้ทราบถึงพฤติกรรมความต้องการและปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อขนมหวานแปะก้วยเพื่อสุขภาพของผู้บริโภค และคัดกรองผู้บริโภคที่รับประทานหรือเคยรับประทานเมล็ดแปะก้วย ผลการสำรวจพบว่าผู้บริโภคกลุ่มนี้ต้องการรับประทานแปะก้วยในรูปแบบขนมหวาน คือ แปะก้วยน้ำลำไย ซึ่งคุณลักษณะของขนมหวานที่ผู้บริโภคต้องการสูงสุดคือ มีปริมาณแคลอรี่ต่ำ และ ใช้สารให้ความหวานทดแทนน้ำตาล ตามลำดับ ส่วนปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์พบว่าผู้บริโภคต้องการสูงสุดคือ ความสะอาด และ รสชาติ ตามลำดับ ในปัจจัยด้านราคาพบว่า ผู้บริโภคต้องการสูงสุดคือ ราคาเหมาะสมกับคุณภาพ และ ราคาเหมาะสมกับปริมาณ ตามลำดับ ส่วนปัจจัยด้านการส่งเสริมการขายพบว่า ผู้บริโภคต้องการสูงสุดคือ การจัดโปรโมชั่นซื้อ หนึ่งแถมหนึ่ง และ การโฆษณาสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ ตามลำดับ สุดท้ายปัจจัยด้านช่องทางการจำหน่ายพบว่า ผู้บริโภคต้องการสูงสุดคือ หาซื้อได้ง่าย และ วางจำหน่ายในร้านสะดวกซื้อ ตามลำดับ ผลการวิจัยนี้สามารถนำไปเป็นแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมหวานแปะก้วยเพื่อสุขภาพเพื่อตอบสนองความต้องการของกลุ่มผู้บริโภคยุคใหม่เจเนอเรชันวายซึ่งเป็นกลุ่มผู้บริโภคเป้าหมายที่ยินดีในการจ่ายเงินเพิ่มขึ้นเมื่อเห็นว่าสินค้าและบริการนั้นเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพ

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


**ไม่สามารถแก้ไขบทความ Proceeding online ทุกกรณี**