ประสิทธิภาพทางเทคนิคการผลิตโคเนื้อ ของสมาชิกสหกรณ์โคเนื้อคุณภาพดีจังหวัดแพร่ จำกัด

วันวสา วิโรจนารมย์, นลินี คงสุบรรณ์, วิวัฒน์ พัฒนาวงศ์, จุฬากร ปานะถึก, สุบรรณ ฝอยกลาง, อานนท์ ปะเสระกัง

Abstract


การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ประสิทธิภาพทางเทคนิค และปัจจัยที่ส่งผลต่อความด้อยประสิทธิภาพทางเทคนิคการผลิตโคเนื้อของสมาชิกสหกรณ์โคเนื้อคุณภาพดีจังหวัดแพร่ จำกัด เก็บรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิแบบภาคตัดขวางจากสมาชิก 29 ราย ใช้การวิเคราะห์เชิงโอบล้อมข้อมูล เพื่อวัดประสิทธิภาพทางเทคนิค ผลการวิเคราะห์ พบว่า ค่าประสิทธิภาพการผลิตโคลูกผสมบราห์มันต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ เฉลี่ย 0.956 0.960 และ 0.975 ตามลำดับ ส่วนค่าประสิทธิภาพการผลิตโคลูกผสมเลือดยุโรปต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ เฉลี่ย 0.779 0.865 และ 0.965 ตามลำดับ และใช้ตัวประมาณค่าเอนโทรปีสูงสุดทั่วไป วิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อความด้อยประสิทธิภาพทางเทคนิค ผลการวิเคราะห์ พบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อความด้อยประสิทธิภาพทางเทคนิคการผลิตโคลูกผสมบราห์มัน ได้แก่ อายุ รายได้จากอาชีพหลักที่ไม่ใช่การเลี้ยงโค ประสบการณ์การเลี้ยงโค และขนาดฝูงโค และปัจจัยที่ส่งผลต่อความด้อยประสิทธิภาพทางเทคนิคการผลิตโคลูกผสมเลือดยุโรป ได้แก่ รายได้จากอาชีพหลักที่ไม่ใช่การเลี้ยงโค ประสบการณ์การเลี้ยงโค และขนาดฝูงโค

 


Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


**ไม่สามารถแก้ไขบทความ Proceeding online ทุกกรณี**