การพิจารณาเชิงจริยธรรมโครงการวิจัยเร่งด่วนเกี่ยวกับโรคโควิด-19 ในช่วงระบาดใหญ่ : กรณีศึกษาของคณะกรรมการจริยธรรม และนักวิจัย คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล

สุกัญญา ประกอบธรรม, ภรภัทร์ ทองพราย, สุภาภรณ์ สัญญะรื่น

Abstract


การวิจัยในช่วงระบาดใหญ่ของโรคโควิด เป็นเรื่องจำเป็นที่ต้องทำเพื่อให้ได้คำตอบในเรื่องความเข้าใจเกี่ยวกับตัวโรค และเพื่อการพัฒนามาตราการควบคุม ป้องกัน และดูแลรักษา  เพื่อการประเมินความปลอดภัย และประสิทธิผลของการวินิจฉัย และเภสัชภัณฑ์หรือวัคซีนที่ใช้ในการป้องกันรักษา การศึกษานี้เป็นการศึกษาเชิงคุณภาพ โดยจะแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ (1) การประมวลสรุปเนื้อหาจากเอกสารนำเสนอผลการพิจารณาโครงร่างการวิจัยเกี่ยวกับโรคโควิด และ (2) การสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้วิจัยหลักที่นำเสนอโครงร่างการวิจัยในช่วงระบาดใหญ่ ผลการศึกษาได้นำเสนอประเด็นทางจริยธรรมที่พบในโครงร่างการวิจัยเกี่ยวกับโรคโควิดที่ถูกขอให้มีการชี้แจงปรับแก้ไข นักวิจัยที่นำเสนอโครงการแสดงความคิดเห็นยอมรับผลการพิจารณาว่าสมเหตุผล นักวิจัยมีข้อเสนอว่าควรมีการจัดลำดับความสำคัญของการศึกษาวิจัยโรคโควิดในช่วงระบาดและในอนาคต จากประสบการณ์กับการรับมือในเรื่องการพิจารณาทางจริยธรรมในช่วงระบาดใหญ่ของโรคโควิด จึงทำให้พัฒนากระบวนการดำเนินการมาตรฐานในการพิจารณาโครงการแบบเร่งด่วนเพื่อรับมือกับโครงการเร่งด่วนอื่น ๆ ในอนาคต


Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


**ไม่สามารถแก้ไขบทความ Proceeding online ทุกกรณี**