การบริหารการเตรียมความพร้อมของครูเพื่อมุ่งสู่หลักสูตรฐานสมรรถนะ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

ภานุพงศ์ ตันสุข, กัญญ์รัชการย์ เลิศอมรศักดิ์

Abstract


บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอมวลความรู้สองประการ ได้แก่ 1) เพื่อศึกษาแนวทางการบริหารการเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนของครูในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย และ 2) เพื่อศึกษาแนวทางการจัดการเรียนการสอนของครูในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายเพื่อมุ่งสู่หลักสูตรฐานสมรรถนะ ด้วยกระบวนการทบทวนวรรณกรรมและการศึกษาแนวคิดการบริหารงาน การเตรียมความพร้อม รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรฐานสมรรถนะ แสดงให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษาในการเตรียมความพร้อมครูที่จะนำหลักสูตรฐานสมรรถนะไปใช้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยการศึกษาพบว่าผู้บริหารมีบทบาทหน้าที่ในการเตรียมความพร้อมครูในเรื่องการจัดเตรียมทรัพยากรบุคคลด้วยการฝึกอบรมครูให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงใหม่ ๆ ด้วยการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบเพื่อกำกับดูแลและติดตามช่วยเหลือนักเรียน มีการจัดเตรียมทรัพยากรในการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพและเข้าถึงง่าย โดยการพัฒนาชุดการเรียนการสอนรวมทั้งกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่ผ่านการประเมินจากผู้เชี่ยวชาญแล้ว ผู้บริหารมีหน้าที่ให้ความรู้และความเข้าใจแก่ครูและผู้ปกครองเกี่ยวกับการดูแลช่วยเหลือนักเรียนรวมทั้งการปรับใช้หลักสูตรต่าง ๆ เพื่อนำไปสู่การทดสอบและการวัดประเมินในระดับชาติต่อไป โดยแนวทางการเตรียมความพร้อมมี 6 แนวทาง ได้แก่ 1) ใช้งานเดิม เสริมสมรรถนะ 2) ใช้งานเดิม ต่อเติมสมรรถนะ 3) ใช้รูปแบบการเรียนรู้ สู่การพัฒนาสมรรถนะ 4) สมรรถนะเป็นฐาน ผสานตัวชี้วัด 5) บูรณาการผสานหลายสมรรถนะ และ 6) สมรรถนะชีวิตในกิจวัตรประจำวัน

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


**ไม่สามารถแก้ไขบทความ Proceeding online ทุกกรณี**