หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมกับการบริหารงานบุคคลในโรงเรียน

พรรณีย์ สุรีย์แสง, นันทิยา น้อยจันทร์

Abstract


บทความวิชาการเรื่อง หลักบริหารแบบมีส่วนร่วมกับการบริหารงานบุคคลในโรงเรียนมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาการนำหลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมมาใชในการบริหารจัดการศึกษาสำหรับเปนแนวทางในการบริหารโรงเรียนใหมีศักยภาพและประสิทธิภาพ โดยการกระจายอำนาจการบริหารและการจัดการศึกษาใหโรงเรียนโดยตรง ซึ่งการกระจายอำนาจทำใหโรงเรียนมีความคลองตัว มีอิสระในการบริหารจัดการสงผลตอการ บริหารงานในทุก ๆ ฝายงานใหมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผูบริหาร ครู ผูปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานชุมชนเขามามีสวนรวมในการบริหารงานมากขึ้นเพื่อใหโรงเรียนเกิดประสิทธิผลในการดำเนินงานจัดการศึกษาใหมากที่สุด หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมกับการบริหารงานบุคคลในโรงเรียน ผูบริหารจะตองบริหารงานบุคคลในโรงเรียนควบคู่กับหลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมเพื่อเปนกรอบแนวทางในการนำไปปฏิบัติของหนวยราชการ

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


**ไม่สามารถแก้ไขบทความ Proceeding online ทุกกรณี**