ภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษากับการพัฒนาการจัดการเรียนรู้เชิงรุก

กมลวรรณ แสนเสนาะ, นันทิยา น้อยจันทร์

Abstract


ภาวะผู้นำทางวิชาการเป็นสิ่งสำคัญและจำเป็นที่ผู้บริหารสถานศึกษาทุกคนพึงมีเพื่อกำหนดวิสัยทัศน์ของสถานศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในงานด้านวิชาการ ด้านครูผู้สอน เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเป็นสำคัญ เพื่อให้ผู้เรียนมีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและบรรลุตามจุดมุ่งหมาย ผู้บริหารสถานศึกษาจำเป็นต้องมีภาวะผู้นำทางวิชาการ ในการพัฒนาหลักสูตร และการจัดการเรียนรู้ ซึ่งในปัจจุบันการเรียนรู้ที่มุ่งให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามเป้าหมาย ต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนมีการเรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติ ร่วมกันระดมความคิด แสดงความคิดเห็น และสะท้อนความคิดของตนเอง โดยที่ครูเป็นเพียงพี่เลี้ยงคอยแนะนำ ให้ความรู้เพิ่มเติม ซึ่งการจัดการเรียนรูปแบบนี้ คือ การจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) เป็นวิธีการในการจัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยผู้บริหารสถานศึกษาต้องสนับสนุนและส่งเสริมครูผู้สอนให้เกิดการจัดการเรียนรู้ในรูปการเรียนรู้เชิงรุก เพื่อให้ผู้เรียนสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง มีความเจริญทั้งทาง สติปัญญา จิตใจและสังคม โดยที่ผู้บริหารสถานศึกษาต้องแสดงการมีภาวะผู้นำทางวิชาการในการส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพและพัฒนาผู้เรียนอย่างเต็มศักยภาพตามรูปแบบการจัดการเรียนรู้เชิงรุก

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


**ไม่สามารถแก้ไขบทความ Proceeding online ทุกกรณี**