การบริหารงานกิจการนักเรียน ในปีการศึกษา 2564 ของโรงเรียนในกลุ่มเหล็กน้ำพี้ เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 1 อุตรดิตถ์

อรรถนนท์ บุญทองเสือ

Abstract


ปัจจุบันโลกมีการเปลี่ยนแปลงมากมาย และส่งผลกระทบไปยังระบบการศึกษา งานกิจการนักเรียนเป็นอีกหนึ่งส่วนสำคัญของการบริหารสถานศึกษา เป็นงานที่ต้องได้ทำการศึกษาค้นคว้าเพื่อนำไปใช้ประโยชน์แก่สถานศึกษา งานวิจัยนี้จัดทำขึ้นเพื่อศึกษาการบริหารงานกิจการนักเรียนของโรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายเหล็กน้ำพี้ เขตพื้นที่ประถมศึกษา เขต 1 อุตรดิตถ์ ในปีการศึกษา 2564 โดยได้ทำการศึกษาจากกลุ่มประชากรได้แก่ ผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานทั่วไป หัวหน้างานกิจการนักเรียน ครูประจำชั้น จำนวน 49 คน ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ถึง 1 มีนาคม 2565 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถามการบริหารงานกิจการนักเรียนของโรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายเหล็กน้ำพี้ ในปีการศึกษา 2564 เขตพื้นที่ประถมศึกษา เขต 1 อุตรดิตถ์ ใช้เกณฑ์การวัดแบบมาตรการวัดระดับช่วง (Interval Scale) สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่าการบริหารงานกิจการนักเรียน ในปีการศึกษา 2564 ของโรงเรียนในกลุ่มเหล็กน้ำพี้ เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 1 อุตรดิตถ์ อยู่ในระดับดีมาก มีค่าเฉลี่ยที่ 4.40 เนื่องจากผู้บริหารและครูมีการร่วมมือกันในการวางแผนงานกิจการนักเรียน มีนโยบาย กำหนดเป้าหมายชัดเจน เปิดโอกาสให้ทุกคนเข้ามามีบทบาท มีส่วนร่วม มีการกำหนดผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติงาน มีการจัดโครงการและกิจกรรม ให้นักเรียนเข้าร่วม มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรมแก้นักเรียนอย่างต่อเนื่อง มีการศึกษา และประยุกต์ใช้หลักการบริหารกิจการนักเรียนให้สอดคล้องกับลักษณะความเป็นอยู่ อุปนิสัย สภาพครอบครัว พื้นฐานชีวิตของนักเรียน ควรศึกษาการบริหารงานกิจการนักเรียนของสถานศึกษาในพื้นที่ใกล้เคียง รวมไปถึงระดับการศึกษาอื่น เพื่อที่จะสามารถนำจุดเด่น จุดด้อย มาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อไป

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


**ไม่สามารถแก้ไขบทความ Proceeding online ทุกกรณี**