การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิผลการรักษาระหว่างการใช้แฟรกชั่นแนลพิโคเซคคั่นเลเซอร์ 1064 นาโนเมตรร่วมกับเทคนิคครอส เทียบกับแฟรกชั่นแนลพิโคเซคคั่นเลเซอร์ 1064 นาโนเมตร เพียงอย่างเดียวสำหรับแผลเป็นหลุมสิว

ศนิชยา นราธรสวัสดิกุล, เทพ เฉลิมชัย

Abstract


สิวเป็นโรคผิวหนังที่พบได้บ่อย สิวอักเสบก่อให้เกิดรอยแผลเป็นหลุมสิวและส่งผลกระทบถึงคุณภาพชีวิตได้ วัตถุประสงค์ของงานวิจัยนี้เพื่อศึกษาประสิทธิผลของการรักษารอยแผลเป็นหลุมสิวด้วยแฟรกชั่นแนลพิโค่เซคคั่นเลเซอร์ 1064 นาโนเมตรร่วมกับเทคนิคครอสเปรียบเทียบกับการรักษาด้วยแฟรกชั่นแนลพิโค่เซคคั่นเลเซอร์ 1064 นาโนเมตรเพียงอย่างเดียว โดยมีอาสาสมัครจำนวน 20 คน ที่มีรอยแผลเป็นหลุมสิวระดับน้อยถึงปานกลางทั้งสองข้าง ได้รับการสุ่มเลือกให้ใบหน้าด้านหนึ่งได้รับการรักษาด้วยแฟรกชั่นแนลพิโค่เซคคั่นเลเซอร์ 1064 นาโนเมตรร่วมกับเทคนิคครอสและอีกข้างหนึ่งได้รับการรักษาด้วยเลเซอร์เพียงอย่างเดียว โดยจะนัดติดตาม ที่ก่อนรักษา สัปดาห์ที่ 4, 8 และ 12 จะประเมินผลการรักษาทางคลินิกด้วยเกณฑ์ Quartile grading scale จากภาพถ่ายหลังการรักษา วัดปริมาตรหลุมสิวและความหยาบของผิวจากเครื่อง Visioscan® และประเมินผลข้างเคียงที่เกิดขึ้น พบว่า กลุ่มที่ได้รับการรักษาแผลเป็นหลุมสิวด้วยแฟรกชั่นแนลพิโคเซคคั่นเลเซอร์ 1064 นาโนเมตรเพียงอย่างเดียว มีประสิทธิผลการรักษาโดยรวมจากภาพถ่ายก่อนและหลังการรักษาที่สัปดาห์ที่ 12 ด้วยวิธีการประเมินแบบ quartile grading scale ระดับ 2 ขึ้นไป เท่ากับ ร้อยละ 85 เมื่อเทียบกับกลุ่มที่รักษาด้วยเลเซอร์เพียงอย่างเดียวเท่ากับร้อยละ 80 โดยไม่มีความแตกต่างกัน (p value = 1.00) เมื่อเปรียบเทียบด้านค่าเฉลี่ยของปริมาตรของหลุมสิวและค่าความหยาบของผิวของกลุ่มที่ได้รับการรักษาด้วยแฟรกชั่นแนลพิโคเซคคั่น 1064 นาโนเมตรร่วมกับเทคนิคครอส และกลุ่มที่รักษาด้วยแฟรกชั่นแนลพิโคเซคคั่นเลเซอร์เพียงอย่างเดียวที่สัปดาห์ที่ 12 สัปดาห์ ก็พบว่าไม่มีความแตกต่างกัน (p value = 0.9860 และ 0.6499 ตามลำดับ) ผลข้างเคียงที่พบบ่อยได้แก่ สภาพผิวแห้งและอาการเจ็บแสบหลังการรักษาและหายได้เองโดยไม่ต้องรักษา สรุปว่าการรักษาแผลเป็นหลุมสิวด้วยแฟรกชั่นแนลพิโค่เซคคั่นเลเซอร์ร่วมกับเทคนิคครอสไม่มีความแตกต่างเมื่อเปรียบเทียบกับการรักษาด้วยแฟรกชั่นแนลพิโค่เซคคั่นเลเซอร์เพียงอย่างเดียว

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


**ไม่สามารถแก้ไขบทความ Proceeding online ทุกกรณี**