การพัฒนาทักษะการอ่านและเขียนสะกดคำไม่ตรงตามมาตรา โดยใช้หนังสือนิทานอิเล็กทรอนิกส์ (e-book) สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนดาราวิทยาลัย

ศราพร กันทะนัน, สนิท สัตโยภาส, กัลยา ใจรักษ์

Abstract


การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อพัฒนาหนังสือนิทานอิเล็กทรอนิกส์(e-book) เรื่อง การอ่านและเขียนสะกดคำที่ไม่ตรงตามมาตรา สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ให้มีประสิทธิภาพ                     ตามเกณฑ์ 80/80 พบว่าประสิทธิภาพของหนังสือนิทานอิเล็กทรอนิกส์ คือ E1/E2 เท่ากับ 86.82 / 92.42                                   2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านทักษะการอ่านและเขียนสะกดคำที่ไม่ตรงตามมาตราตัวสะกดโดยใช้หนังสือนิทานอิเล็กทรอนิกส์ (e-book) ระหว่างก่อนเรียนกับหลังเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 และ 3) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ที่มีต่อการสอนอ่านและเขียนสะกดคำที่ไม่ตรงตามมาตราตัวสะกดหลังเรียน โดยใช้หนังสือนิทานอิเล็กทรอนิกส์ (e-book) มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจในภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุด คือ ( = 4.81, S.D. = 0.33) กลุ่มตัวอย่างได้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ของโรงเรียนดาราวิทยาลัย อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 34 คน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที (t-test) แบบไม่อิสระ จากผลการวิจัยพบว่าหนังสือนิทานอิเล็กทรอนิกส์(e-book) สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ที่มีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ และนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนโดยใช้หนังสือนิทานอิเล็กทรอนิกส์ (e-book) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติระดับ .05 และความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ที่มีต่อการเรียนรู้จากหนังสือนิทานอิเล็กทรอนิกส์(e-book) อยู่ในระดับมากที่สุด

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


**ไม่สามารถแก้ไขบทความ Proceeding online ทุกกรณี**