การเปรียบเทียบรอยกดบนกระดาษแผ่นรองในกระดาษแต่ละชนิดด้วยเครื่องตรวจพิสูจน์เอกสาร

นนทพัทธ์ ยั้งประยุทธ์, ณรงค์ กุลนิเทศ

Abstract


งานวิจัยนี้มีจุดประสงค์ที่จะศึกษาประสิทธิภาพของแสงเฉียงภายในเครื่องตรวจพิสูจน์เอกสารในด้านการตรวจหารอยกดบนแผ่นกระดาษรองเขียน โดยศึกษากระดาษที่ต่างกัน 3 ชนิด ได้แก่ กระดาษรายงานขนาด 70 แกรม กระดาษถ่ายเอกสารขนาด 70 แกรม และ 80 แกรม ยิ่งไปกว่านั้นยังพิจารณาความแตกต่างของการตรวจหารอยกดจากปากกาที่ต่างกันได้แก่ ปากกาลูกลื่นและปากกาหมึกเจล จำนวนแผ่นกระดาษที่ตรวจพบรอยกดจะถูกนำมาคำนวณทางสถิติทั้งค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน จนไปถึงการวิเคราะห์ความแปรปรวนสองตัวประกอบ (Two-way ANOVA) ซึ่งจากการศึกษาพบว่าแสงเฉียงภายในเครื่องตรวจพิสูจน์เอกสารสามารถตรวจหารอยกดบนแผ่นกระดาษรองเขียนได้สูงสุดที่ 3 แผ่น และปัจจัยที่ต่างกันของชนิดกระดาษและปากกา ไม่มีผลต่อประสิทธิภาพในการตรวจพิสูจน์อย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ 0.05

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


**ไม่สามารถแก้ไขบทความ Proceeding online ทุกกรณี**