สำรวจพฤติกรรมนักท่องเที่ยว Outbound หลังสถานการณ์ COVID-19

เมธวัจน์ อภิพัฒน์ชุติโชติ, วีระ วีระโสภณ, บัว ศรีคช

Abstract


ผู้วิจัยสรุปและอภิปรายผลงานวิจัยเรื่อง “สำรวจพฤติกรรมนักท่องเที่ยว outbound หลังสถานการณ์ covid 19” โดยใช้แบบสอบถามออนไลน์เป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูล ด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบลูกโซ่ทั้งหมด 200 ชุด ได้ดังนี้ เพศ พบว่า ผู้ที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงอายุระหว่าง 31-40 ปี ส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับปริญญาตรีและเป็นนักเรียนนักศึกษา มีรายได้ต่อเดือนมากกว่า 40,000 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับสำรวจพฤติกรรมนักท่องเที่ยว outbound หลังสถานการณ์ covid 19 พบว่า ผู้ที่ตอบแบบสอบถามเดินทางไปต่างประเทศมาแล้วมากกว่า 4 ครั้ง มักจะเดินทางกับเพื่อน/เพื่อนร่วมงานและครอบครัวส่วนใหญ่มีระยะเวลาในการเดินทาง 3-5 วัน นอกจากนี้ นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่จองห้องพักในการเดินทางผ่าน OTA (online travel agent) และสามารถเดินทางได้ทุกช่วงเวลาซึ่งนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ใช้บริการสายการบินต้นทุนต่ำ มีความสนใจอยากเดินทางไปท่องเที่ยวทวีปยุโรปมากที่สุดซึ่งนักท่องเที่ยวให้เหตุผล คือ ความสวยงามของบรรยากาศ รองลงมา คือ ต้องการเปิดมุมมองที่แปลกใหม่ต้องการเรียนรู้วัฒนธรรมใหม่ ๆ และอาหาร นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่มีความเห็นว่าพนักงานทุกคนได้รับวัคซีนตามเกณฑ์ที่กำหนดเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด นอกจากนี้นักท่องเที่ยวมีค่าใช้จ่ายในการเดินทางมากกว่า 15,000 บาทและจัดการด้วยตนเองทั้งหมดและสุดท้ายนักท่องเที่ยวอยากเดินทางไปท่องเที่ยวยังประเทศญี่ปุ่นมากที่สุดหลังสถานการณ์ covid-19 ในส่วนของข้อเสนอแนะเพิ่มเติม คือ ต้องการให้รัฐบาลลดขั้นตอนในการเดินทางไปต่างประเทศและควรจะมีมาตรฐานต่าง ๆ ครอบคลุมและคำนึงถึงความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว


Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


**ไม่สามารถแก้ไขบทความ Proceeding online ทุกกรณี**