ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารงานวิชาการ กับการดำเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

ธนัชพร อ่อนศรี, นันทิยา น้อยจันทร์

Abstract


บทความนี้นำเสนอเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารงานวิชาการกับการดำเนินการประกันคุณภาพภายใน ซึ่งระดับการปฏิบัติการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ด้านที่สูงที่สุด คือ ด้านการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ ทั้งนี้การบริหารงานวิชาการ ทำให้ผู้บริหารและครูเห็นความสำคัญและความจำเป็นของการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ ซึ่งเป็นงานหลักในการบริหารวิชาการและเป็นสิ่งสำคัญในการจัดการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพ พัฒนาผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพ กระตุ้นส่งเสริมสนับสนุนตามที่ผู้เรียนสนใจ และให้ผู้เรียนเป็นจุดศูนย์กลาง พัฒนาการคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ สิ่งที่เกิดขึ้นได้ด้วยตัวเอง ผู้สอนควรแสวงหาความรู้อยู่สม่ำเสมอ นำเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการศึกษา และพัฒนาตนเอง พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น ต่อมาระดับการปฏิบัติการประกันคุณภาพการศึกษา โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ด้านที่สูงที่สุด คือ คุณภาพระบบประกันคุณภาพภายใน ทั้งนี้การบริหารงานวิชาการ ทำให้ผู้บริหารและครูเห็นความสำคัญและความจำเป็นของคุณภาพระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ และการศึกษามีมาตรฐานมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้เพื่อตรวจสอบและประเมินคุณภาพของสถานศึกษา เพื่อนำมาใช้ในการปรับปรุงแก้ไข พัฒนาสถานศึกษาให้ดียิ่งขึ้น เมื่อพิจารณาถึงความสัมพันธ์ระหว่างระดับการปฏิบัติการบริหารงานวิชาการกับระดับการปฏิบัติการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษากับการบริหารจัดการในสถานศึกษา มีความสัมพันธ์กัน

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


**ไม่สามารถแก้ไขบทความ Proceeding online ทุกกรณี**