การวิเคราะห์ประสบการณ์ผู้ใช้และส่วนติดต่อผู้ใช้ของแพลตฟอร์มการเรียนออนไลน์

กันต์ปาณัสม์ อำไพวรรณ, วรภัทร ไพรีเกรง

Abstract


การวิจัยครั้งนี้กำหนดวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการวิเคราะห์ประสบการณ์ผู้ใช้และส่วนติดต่อผู้ใช้ของแพลตฟอร์มการเรียนออนไลน์ ซึ่งเป็นงานวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยสุ่มกลุ่มตัวอย่างจากผู้เรียนออนไลน์จากแพลตฟอร์ม Thai MOOC จำนวน 400 ท่าน ผู้วิจัยได้แบ่งออกเป็น 3 ลักษณะ โดยภาพรวมของแพลตฟอร์มเรียนออนไลน์ Thai MOOC อยู่ในระดับ ปานกลาง ( = 2.80, S.D. = 1.05) เมื่อนำมาเปรียบเทียบกับแพลตฟอร์มออนไลน์เพื่องานวิจัย (Oneonpass) นั้นพบว่าแพลตฟอร์ม Oneonpass อยู่ในระดับ มาก ( = 3.74, S.D. = 1.06) ซึ่งสูงกว่าแพลตฟอร์มเรียนออนไลน์ของ Thai MOOC

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


**ไม่สามารถแก้ไขบทความ Proceeding online ทุกกรณี**